• ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA (II. sjednica GV-a)

ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA (II. sjednica GV-a)

17.07.2017. - 9:25 Grad Rab - Gradsko vijeće | Objavio: Admin | pregledano 294 puta

 • Google+

            REPUBLIKA HRVATSKA
  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                       GRAD RAB
              GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-02/02
URBROJ: 2169-01-01/2-17-1
RAB, 14. srpnja 2017.

 

ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

 

Na temelju članka 34. stavak 3. i 4. Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 128/08 i 36/09, 150/11,144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15-ispravak), članka 24. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/09, 13/13,  31/13-pročišćeni tekst i 19/15) i članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 23/14), sazivam za dan

 

24. srpnja 2017. godine (ponedjeljak) u 16,00  sati u Velikoj vijećnici Grada Raba II. sjednicu Gradskog vijeća Grada Raba

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

Verifikacija zapisnika sa konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća održane 14. lipnja 2017. godine.

 

„AKTUALNI SAT“

 1. Prisega gradonačelnika Grada Raba i zamjenika gradonačelnika
 2. Prijedlog Odluke o porezima Grada Raba
 3. Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2017. godinu s Projekcijama za 2018. i 2019. godinu
 4. Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Grada Raba za 2017. godinu s Projekcijama za 2018. i 2019. godinu
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2017. godinu
 6. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Raba za razdoblje 2017.-2022. godine
 7. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena Urbanističkog plana uređenja 43 - Poslovna zona Mišnjak
 8. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i kandidacijske liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Raba
 9. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Raba za 2017. godinu
 10. Ažuriranje   Procjene  ugroženosti  od požara  i  tehnoloških  eksplozija  Grada Raba, Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Raba i Tabelarnog dijela Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Raba

     

Napomena: Materijale za točke 3., 4., 5., 9. i 10. dnevnog reda dostaviti ćemo Vam naknadno.

                           

Molim za odaziv!

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Željko Peran, mag.ing.agr., v.r.

 

Dostaviti:

 1. Gradonačelniku
 2. Zamjeniku gradonačelnika
 3. Pročelnicama i pročelnicima gradskih upravnih odjela
 4. Direktorima komunalnih poduzeća
 5. Predsjednicima političkih stranaka čiji članovi participiraju u radu Gradskog vijeća
 6. Članovima Županijske skupštine s područja Grada Raba 
 7. Medijima
 8. Pismohrana, ovdje