• ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA (III. sjednica GV-a)

ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA (III. sjednica GV-a)

27.09.2017. - 13:36 Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin | pregledano 336 puta

 • Google+

            REPUBLIKA HRVATSKA
  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                       GRAD RAB
              GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-02/03
URBROJ: 2169-01-01/2-17-1
RAB, 26. rujna 2017.

 

ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

 

Na temelju članka 34. stavak 3. i 4. Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 128/08 i 36/09, 150/11,144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15-ispravak), članka 24. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15) i članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 23/14), sazivam za dan

 

4. listopada 2017. godine (srijeda) u 16,00  sati u Velikoj vijećnici Grada Raba III. sjednicu Gradskog vijeća Grada Raba

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

Verifikacija zapisnika sa II. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba održane 24. srpnja i 28. kolovoza 2017. godine

„AKTUALNI SAT“

 1. Izvješće o radu gradonačelnika  Grada Raba za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. godine
 2. Prijedlog  Polugodišnjeg  izvještaja o izvršenju  Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2017. godinu
 3. Prijedlog  Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa  Grada Raba za 2017. godinu
 4. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka - projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada Sorinj   
 5. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka - projekt izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, sanacije, opremanja i uređenja sportskih igrališta i dvorana na području Grada Raba
 6. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka - projekt izgradnje, rekonstrukcije, sanacije, uređenja i opremanja plaža na području Grada Raba
 7. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za Financiranje kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka - projekt proširenje, izgradnja, rekonstrukcija i uređenje groblja na području Grada Raba
 8. Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 9. Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2017. godinu
 10. Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba Grada Raba u sportu za 2017. godinu
 11. Izvješće o radu Dječjeg vrtića “Pahuljica” Rab za pedagošku 2016./2017. godinu
 12. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Raba
 13. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine
 14. Prijedlog Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu
 15. Prijedlog Odluke o imenovanju mrtvozornika na području Grada Raba
 16. Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci

 

Napomena: Dio materijala za točku 11. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Pahuljica” Rab za

                     pedagošku  2016./2017. godinu  dostavljamo  Vam  elektroničkom  poštom, a

                     materijale za točku 16. dnevnog reda dostaviti ćemo Vam naknadno.

                           

Molim za odaziv!

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Željko Peran, mag.ing.agr., v.r.

 

Dostaviti:

 1. Gradonačelniku
 2. Zamjeniku gradonačelnika
 3. Pročelnicama i pročelnicima gradskih upravnih odjela
 4. Direktorima komunalnih poduzeća
 5. Ravnateljici Dječjeg vrtića „Pahuljica“ Rab
 6. Predsjednicima političkih stranaka čiji članovi participiraju u radu Gradskog vijeća
 7. Članu Županijske skupštine s područja Grada Raba
 8. Medijima
 9. Pismohrana, ovdje