• ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA (VI. sjednica GV-a)

ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA (VI. sjednica GV-a)

29.03.2018. - 14:41 Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin | pregledano 652 puta

 • Google+

            REPUBLIKA HRVATSKA
  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                     GRAD RAB
                GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/18-01/02
URBROJ: 2169-01-01/2-18-1
RAB, 29. ožujka 2018.

 

ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

 

    Na temelju članka 34. stavak 3. i 4. Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak i 123/17.), članka 24. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/09., 13/13., 31/13.-pročišćeni tekst, 19/15. i 4/18.) i članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/09., 13/13., 31/13.-pročišćeni tekst, 23/14. i 4/18.), sazivam za dan

 

9. travnja 2018. godine (ponedjeljak) u 16,00  sati u Velikoj vijećnici Grada Raba VI. sjednicu Gradskog vijeća Grada Raba

 

    Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 

Verifikacija zapisnika sa V. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba održane 30. siječnja i 8. veljače 2018. godine

 

„AKTUALNI SAT“

 

 1. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Raba za razdoblje od 1. srpnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine
 2. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 3. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 4. Prijedlog Izvješća o stanju u prostoru Grada Raba za razdoblje 2007.-2016. godine
 5. Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Raba u 2018. godini
 6. Financijsko izvješće Dječjeg vrtića “Pahuljica” Rab za period od 1.siječnja do 31. prosinca 2017. godine
 7. Izvješće o radu i Financijsko izvješće  Pučkog otvorenog učilišta Rab za 2017. godinu
 8. Izvješće o izvršenju programa Gradske knjižnice Rab i utrošku odobrenih sredstava u 2017. godini.
 9. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Raba

                              

Molim za odaziv!

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Željko Peran, mag. ing. agr., v.r.

 

Dostaviti:

 1. Gradonačelniku
 2. Zamjeniku gradonačelnika
 3. Pročelnicama i pročelnicima gradskih upravnih odjela
 4. Direktorima komunalnih poduzeća
 5. Ravnateljici Pučkog otvorenog učilišta Rab
 6. Ravnateljici Dječjeg vrtića „Pahuljica“ Rab
 7. Ravnateljici Gradske knjižnice Rab
 8. Predsjednicima političkih stranaka čiji članovi participiraju u radu Gradskog vijeća
 9. Članu Županijske skupštine s područja Grada Raba     
 10. Medijima
 11. Pismohrana, ovdje