• ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA (VII. sjednica GV-a)

ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA (VII. sjednica GV-a)

20.04.2018. - 13:14 Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin | pregledano 1034 puta

 • Google+

            REPUBLIKA HRVATSKA
  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                       GRAD RAB
              GRADSKO VIJEĆE          

KLASA: 021-05/18-01/03
URBROJ: 2169-01-01/2-18-1
RAB, 18. travnja 2018.

 

ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

 

Na temelju članka 34. stavak 3. i 4. Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak i 123/17.), članka 24. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/09., 13/13., 31/13.-pročišćeni tekst, 19/15. i 4/18.) i članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/09., 13/13., 31/13.-pročišćeni tekst, 23/14. i 4/18.), sazivam za dan

 

26. travnja 2018. godine (četvrtak) u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Raba VII. sjednicu Gradskog vijeća Grada Raba

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

Verifikacija zapisnika sa VI. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba održane 9. travnja 2018. godine

 

„AKTUALNI SAT“

 1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2017. godinu
 2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Raba za 2017. godinu
 3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata
 4. Prijedlog Programa mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Konsolidiranog proračuna Grada Raba
 5. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu s Projekcijama za 2019. i 2020. godinu
 6. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Grada Raba za 2018. godinu s Projekcijama za 2019. i 2020. godinu
 7. Izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradskog društva Crvenog križa Rab za 2017. godinu

                       

Napomena: Materijale za točke: 5., 6. i 7. dostaviti ćemo Vam naknadno.

                     

Molim za odaziv!

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Željko Peran, mag. ing. agr., v.r.

 

Dostaviti:

 1. Gradonačelniku
 2. Zamjeniku gradonačelnika
 3. Pročelnicama i pročelnicima gradskih upravnih odjela
 4. Direktorima komunalnih poduzeća
 5. Predsjedniku Gradskog društva Crvenog križa Rab
 6. Predsjednicima političkih stranaka čiji članovi participiraju u radu Gradskog vijeća
 7. Članu Županijske skupštine s područja Grada Raba
 8. Medijima
 9. Pismohrana, ovdje