• ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA (X. sjednica GV-a)

ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA (X. sjednica GV-a)

25.09.2018. - 14:51 Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin | pregledano 1109 puta

 • Google+

             REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                       GRAD RAB
               GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/18-01/06
URBROJ: 2169-01-01/2-18-1
RAB, 20. rujna 2018.

 

 

ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

 

Na temelju članka 34. stavak 3. i 4. Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak i 123/17.), članka 24. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/09., 13/13., 31/13.-pročišćeni tekst, 19/15. i 4/18.) i članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/09., 13/13., 31/13.-pročišćeni tekst, 23/14. i 4/18.), sazivam za dan

 

 28. rujna 2018. godine (petak) u 16,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Raba
X. sjednicu Gradskog vijeća Grada Raba

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D:

Verifikacija zapisnika sa IX. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba održane 13. kolovoza 2018. godine.

 

„AKTUALNI SAT“

 1. Izvješće o radu gradonačelnika  Grada Raba za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
 2. Prijedlog  Polugodišnjeg  izvještaja o izvršenju  Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu
 3. Prijedlog  Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa  Grada Raba za 2018. godinu
 4. Prijedlog Odluke o prijenosu vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Grada Raba
 5. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina 
 6. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine 
 7. Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
 8. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Programa utroška spomeničke rente za 2018. godinu
 9. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na podučju Grada Raba za 2018. godinu
 10. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 11. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2018. godinu
 12. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba Grada Raba u sportu za 2018. godinu
 13. Izvješće o radu Dječjeg vrtića “Pahuljica” Rab za pedagošku 2017./2018. godinu

 

Napomena: Dio materijala za točku 13. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Pahuljica” Rab za

                     pedagošku  2017./2018. godinu  dostavljamo  Vam  elektroničkom  poštom.

                 

Molim za odaziv! 

 

    

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Željko Peran, mag. ing. agr., v.r.

 

Dostaviti:

 1. Gradonačelniku
 2. Zamjeniku gradonačelnika 
 3. Pročelnicama i pročelnicima gradskih upravnih odjela
 4. Ravnateljici Dječjeg vrtića „Pahuljica“ Rab
 5. Direktorima komunalnih poduzeća
 6. Predsjednicima političkih stranaka čiji članovi participiraju u radu Gradskog vijeća
 7. Članu Županijske skupštine s područja Grada Raba 
 8. Medijima
 9. Pismohrana, ovdje