• ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA (XVI. sjednica GV-a)

ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA (XVI. sjednica GV-a)

13.02.2017. - 19:01 Grad Rab - Gradsko vijeće | Objavio: Admin | pregledano 471 puta

 • Google+

              REPUBLIKA HRVATSKA
 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                      GRAD RAB
             GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/01
URBROJ: 2169-01-01/2-17-1
RAB, 10. veljače 2017.

 

ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

 

    Na temelju članka 34. stavka 2. Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 128/08 i 36/09, 150/11,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 24. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/09, 13/13,  31/13-pročišćeni tekst i 19/15) i članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/09, 13/13 , 31/13-pročišćeni tekst i 23/14), sazivam za dan

 

20. veljače 2017. godine (ponedjeljak) u 16,00  sati u Velikoj vijećnici Grada Raba XVI. sjednicu Gradskog vijeća Grada Raba

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

Verifikacija zapisnika sa XV. sjednice Gradskog vijeća održane 21. studenog i 12. prosinca 2016. godine.

 

"AKTUALNI SAT"

 1. Financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Pahuljica“ Rab za period od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine
 2. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Socijalnog vijeća Grada Raba

                        

Napomena: Odgovore na vijećnička pitanja dostaviti ćemo Vam naknadno.

 

Molim za odaziv!

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Željko Peran, mag.ing.agr., v.r.

 

Dostaviti:

 1. Gradonačelniku
 2. Zamjeniku gradonačelnika 
 3. Pročelnicama i pročelnicima upravnih odjela 
 4. Direktorima komunalnih poduzeća
 5. Ravnateljici Dječjeg vrtića „Pahuljica“ Rab
 6. Članovima Županijske skupštine s područja Grada Raba
 7. Predsjednicima političkih stranaka čiji članovi participiraju u radu Gradskog vijeća     
 8. Medijima
 9. Arhiva, ovdje