• ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA (XVII. sjednica GV-a)

ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA (XVII. sjednica GV-a)

13.03.2017. - 20:33 Grad Rab - Gradsko vijeće | Objavio: Admin | pregledano 485 puta

 • Google+

              REPUBLIKA HRVATSKA
 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                      GRAD RAB
              GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/02
URBROJ: 2169-01-01/2-17-1
RAB, 10. ožujka 2017.

 

ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

 

Na temelju članka 34. stavka 2. Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 128/08 i 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 24. Statuta Grada Raba ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 27/09, 13/13,  31/13-pročišćeni tekst i 19/15) i članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 27/09, 13/13 , 31/13-pročišćeni tekst i 23/14), sazivam za dan

 

20. ožujka 2017. godine (ponedjeljak) u 16,00  sati u Velikoj vijećnici Grada Raba XVII. sjednicu Gradskog vijeća Grada Raba

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D:

Verifikacija zapisnika sa XVI. sjednice Gradskog vijeća održane 20. veljače 2017. godine.

 

"AKTUALNI SAT"

 1. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Raba za razdoblje od 1. srpnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine
 2. Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Raba u 2017. godini
 3. Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja turizma Grada Raba 2017-2022
 4. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2016. godinu
 5. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Raba za 2016. godinu
 6. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu
 7. Prijedlog Programa mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Konsolidiranog proračuna Grada Raba
 8. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2017. godinu s Projekcijama za 2018. i 2019. godinu
 9. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Grada Raba za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu
 10. Prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 11. Prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 12. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 13. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 14. Izvješće o radu i Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Rab za 2016. godinu
 15. Izvješće o izvršenju programa Gradske knjižnice Rab i utrošku odobrenih sredstava u 2016. godini
 16. Izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradskog društva Crvenog križa Rab
 17. Financijsko izvješće, završni račun i realizacija programa rada Komunalnog društva "Vrelo" za 2016. godinu, informacija i rasprava
 18. Plan i program rada sa financijskim planom Komunalnog društva "Vrelo" za 2017. godinu, informacija i rasprava
 19. Financijsko izvješće, završni račun i realizacija Programa rada Komunalnog društva "Dundovo" za 2016. godinu, informacija i rasprava
 20. Plan i program rada sa financijskim planom Komunalnog društva “Dundovo” za 2017. godinu, informacija i rasprava

                                                

Napomena

Materijale za točke 2., 3., 8., 9., 12., 13. i 16.-20. dostaviti ćemo Vam naknadno.

                 

 

Molim za odaziv!

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Željko Peran, mag.ing.agr., v.r.

 

Dostaviti:

 1. Gradonačelniku
 2. Zamjeniku gradonačelnika 
 3. Pročelnicama i pročelnicima gradskih upravnih odjela 
 4. Direktorima komunalnih poduzeća
 5. Ravnateljici Pučkog otvorenog učilišta Rab
 6. Ravnateljici Gradske knjižnice Rab
 7. Ravnatelju Gradskog društva Crvenog križa Rab
 8. Članovima Županijske skupštine s područja Grada Raba
 9. Predsjednicima političkih stranaka čiji članovi participiraju u radu Gradskog vijeća     
 10. Medijima
 11. Arhiva, ovdje