Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada

18.01.2019. - 17:11 Grad Rab - Gradsko vijeće | Objavio: Admin | pregledano 1091 puta

  • Google+

Na temelju članka 36. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13 i 73/17) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 12. prosinca 2018. godine, donijelo je

 

O D L U K U
o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja
otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Raba

 

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Raba.

 

Članak 2.

Nepropisno odbačenim otpadom, u smislu ove Odluke, smatra se:

-otpad odbačen u okoliš na lokacijama koje za to nisu predviđene i

-naplavljeni morski otpad

 

Članak 3.

Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada su:

-uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu

-postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada na lokacijama Grada Raba za koje komunalno redarstvo utvrdi da na njima postoji opasnost za odbacivanje otpada

-provođenje stalnog terenskog nadzora od strane komunalnog redarstva radi utvrđivanja postojanja nepropisno odbačenog otpada

-uspostava sustava informatičkog evidentiranja lokacija nepropisno odbačenog otpada na području Grada Raba

-izobrazno-informativne aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom (distribucija letaka o pravilnom načinu zbrinjavanja svih vrsta otpada, a posebice o načinu zbrinjavanja krupnog (glomaznog) otpada, električnog i elektroničkog otpada, problematičnog otpada, građevinskog otpada, automobilskih guma, zelenog rezanog otpada i biorazgradivog te miješanog komunalnog otpada, javne tribine i slično).

 

Članak 4.

Grad Rab uspostaviti će sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu moći će se dostavljati na popunjenom obrascu objavljenom na adresi: http://www.rab.hr, osobno predajom popunjenog obrasca u pisarnici Grada ili putem pošte Upravnom tijelu Grada Raba nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva.

Obrazac prijave o nepropisno odloženom otpadu može se preuzeti na internetskoj stranici Grada Raba ili u pisarnici Grada Raba.

 

Članak 5.

Radi uklanjanja nepropisno odbačenog otpada u okoliš komunalni redar rješenjem naređuje uklanjanje tog otpada vlasniku nekretnine na kojoj je odložen otpad, odnosno posjedniku nekretnine ako vlasnik nije poznat, odnosno osobi koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem (dobrom), ako je nepropisno odložen otpad na tom dobru.

Rješenjem iz prethodnog stavka ovog članka određuje se: lokacija odbačenog otpada, procijenjena količina odbačenog otpada u m3, obveznik uklanjanja otpada te obveze obveznika da otpad ukloni predajom tog otpada osobi za gospodarenje tom vrstom otpada u roku koji ne može biti duži od šest mjeseci od dana zaprimanja rješenja.

Radi provedbe mjera za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada, komunalni redar ovlašten je zatražiti asistenciju djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je opasni ili drugi otpad nepropisno odložen na nekretnini, a obveznik uklanjanja ne dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u svezi odbačenog otpada, komunalni redar ovlašten je zatražiti nalog suda i asistenciju službenika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove radi pristupa nekretnini u svrhu utvrđivanja činjenica.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom Upravnom tijelu županije.

Ako se obveznik uklanjanja otpada ne može utvrditi ili ako komunalni redar utvrdi da obveza utvrđena stavkom 1. ovog članka nije izvršena u određenom roku, Grad Rab je dužan o svojem trošku osigurati uklanjanje tog otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada.

Grad Rab ima pravo na naknadu troškova uklanjanja otpada od obveznika uklanjanja otpada ako je on poznat.

 

Članak 6.

Grad Rab je dužan, suglasno zakonu, podatke utvrđene rješenjem iz članka 5. ove Odluke, mjesečno unositi u mrežnu aplikaciju sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada koju vodi Agencija za zaštitu okoliša.

 

Članak 7.

Ukoliko je u prethodnoj kalendarskoj godini na području Grada Raba uklonjen nepropisno odbačeni otpad sukladno ovoj Odluci, gradonačelnik Grada Raba, dužan je do 31. ožujka tekuće godine, za prethodnu kalendarsku godinu, podnijeti izvješće Gradskom vijeću Grada Raba o lokacijama i količini nepropisno odbačenog otpada i svim troškovima uklanjanja odbačenog otpada.

 

Članak 8.

Gradsko vijeće Grada Raba će temeljem izvješća iz prethodnog članka ove Odluke donijeti odluku o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada.

 

Članak 9.

Sredstva za provedbu svih mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada u okoliš i mjera za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada u okoliš osiguravaju se u proračunu Grada Raba.

 

Članak 10.

Novčanom kaznom od 8.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba za koju se rješenjem komunalnog redara, iz članka 5. ove Odluke, utvrdi da je obveznik uklanjanja nepropisno odloženog otpada u okoliš.

Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kazniti će se odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

 

Članak 11.

Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj fizička osoba za koju se rješenjem komunalnog redara, iz članka 5. ove Odluke, utvrdi da je obveznik uklanjanja nepropisno odloženog otpada u okoliš.

 

Članak 12.

U obavljanju nadzora komunalni redar je ovlašten:

-naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja za pravnu osobu u iznosu od 5.000,00 kn i za fizičku osobu u iznosu od 1.000,00 kn za prekršaj propisan ovom Odlukom

-izdati obavezni prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu

-pokrenuti prekršajni postupak.

 

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

KLASA: 023-06/18-01/07

URBROJ: 2169-01-02/7-18-23

Rab, 12. prosinca 2018.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.