• POZIV ČLANOVIMA GRADSKO VIJEĆA - 14. SJEDNICA

POZIV ČLANOVIMA GRADSKO VIJEĆA - 14. SJEDNICA

05.09.2014. - 12:01 Grad Rab - Gradsko vijeće | Objavio: Admin | pregledano 1990 puta

 • Google+

              REPUBLIKA HRVATSKA
  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                       GRAD RAB
              GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/14-01/06
URBROJ: 2169-01-01/2-14-1
RAB, 04. rujna 2014.

 

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 34. stavka 2. Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 128/08 i 36/09, 150/11,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 24. Statuta Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 27/09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst) i članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 27/09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst) sazivam za dan

 

12. rujna 2014. godine (petak) u 16,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Raba XIV. sjednicu Gradskog vijeća Grada Raba

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D:

Verifikacija zapisnika sa XIII. sjednice Gradskog vijeća održane 30. srpnja 2014. godine.

„AKTUALNI SAT“

 1. Izvješće o radu gradonačelnice Grada Raba za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
 2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2014. godine
 3. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 3 – Banjol (NA 32).
 4. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 4 – Banjol (NA 33 NA 36).
 5. Informacija o otpisu nenaplativih dugovanja na ime poreza na tvrtku ili naziv, poreza na korištenje javnih površina i zakupa poslovnog prostora
 6. Prijedlog za davanje ovlaštenja gradonačelnici Grada Raba za oglašavanje poziva za iskazivanje interesa za rekonstrukciju i sanaciju „Vile Danice“
 7. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup Doma za starije i nemoćne osobe
 8. Prijedlog Odluke o osnivanju Trgovačkog društva „Sorinj“ d.o.o. za gospodarenje otpadom
 9. Prijedlog Odluke o pridruživanju LAG-u “Bjeloglavi sup”

 

NAPOMENA:

Naknadno ćemo Vam dostaviti materijale za točke 7. i 8. kao i dopunu materijala za točke 3. i 4.

Isto tako naknadno ćemo Vam dostaviti zapisnik sa XIII. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba održane 30. srpnja 2014. godine i odgovore na vijećnička pitanja.  

 

Molim za odaziv.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Željko Peran, mag.ing.agr., v.r.

 

Dostaviti:

 1. Gradonačelnici
 2. Zamjeniku gradonačelnice 
 3. v.d. Pročelnicima Upravnih odjela 
 4. Direktorima komunalnih poduzeća
 5. Članovima Županijske skupštine s područja Grada Raba
 6. Predsjednicima političkih stranaka čiji članovi participiraju u radu Gradskog vijeća 
 7. Medijima
 8. Arhiva, ovdje