• POZIV ČLANOVIMA GRADSKO VIJEĆA ZA 7. SJEDNICU

POZIV ČLANOVIMA GRADSKO VIJEĆA ZA 7. SJEDNICU

03.12.2013. - 13:32 Grad Rab - Gradsko vijeće | Objavio: Admin | pregledano 3044 puta

 • Google+

              REPUBLIKA HRVATSKA
   PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                       GRAD RAB
              GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/13-01/09
URBROJ: 2169-01-02-01/3-13-1
RAB, 29. studenog 2013.

 

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 34. stavka 2. Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 128/08 i 36/09, 150/11,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 24. Statuta Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 27/09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst) i članka 62. stavak 1., 2. i 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 27/09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst) sazivam za dan

 

7. prosinca 2013. godine (subota) u 8,30 sati u Velikoj vijećnici
​Grada Raba VII. sjednicu Gradskog vijeća Grada Raba

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D:

Verifikacija zapisnika sa VI. sjednice Gradskog vijeća održane 04. studenog i 20. studenog 2013. godine.

 

„AKTUALNI SAT“

 1. Informacija o privatizaciji tvrtke Imperial d.d. Rab
 2. Prijedlog Odluke o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Grada Raba sa Prostornim planom Primorsko-goranske županije 
 3. Prijedlog Odluke o izradi ciljanih izmjena prostornog plana uređenja Grada Raba  
 4. Informacija o mineralnoj sirovini (tehničko-građevinskom kamenu) u radnoj zoni Mišnjak i na području Vašibake do glavnog ispusta sustava odvodnje Rab 
 5. Informacija o projektu Zračne luke Rab  
 6. Prijedlog Odluke o preustroju Vrela d.o.o. Rab (Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za provođenje statusnih promjena trgovačkog društva Vrelo d.o.o. Rab u pravcu usklađenja djelatnosti sa Zakonom o vodama) 
 7. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2013. godinu 
 8. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Projekcije Konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje 2013.-2015. godine
 9. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Grada Raba za razdoblje 2013.-2015. godine  
 10. Prijedlog Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2014.godine 
 11. Prijedlog Projekcije Konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje  2014.-2016. godine
 12. Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Raba za razdoblje 2014.-2016. godine
 13. Prijedlog Odluke o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2014. godinu

 

NAPOMENA:

Zapisnik sa VI. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba održane 4. studenog i 20. studenog 2013. godine i pisane odgovore na vijećnička pitanja dostaviti ćemo Vam naknadno.
Isto tako do zakazane sjednice dostaviti ćemo Vam dopunu materijala za točke 4., 5. i 10.,  kao i materijale za točke 2. i 3.

 

Molim za odaziv.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Željko Peran, mag.ing.agr., v.r.

 

Dostaviti:

 1. Gradonačelnici
 2. Zamjeniku gradonačelnice
 3. Pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela i voditeljima odsjeka
 4. Direktorima komunalnih poduzeća
 5. Članovima Županijske skupštine s područja Grada Raba
 6. Predsjednicima političkih stranaka čiji članovi participiraju u radu Gradskog vijeća
 7. Medijima
 8. Arhiva, ovdje