• POZIV ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

POZIV ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

28.10.2013. - 9:02 Grad Rab - Gradsko vijeće | Objavio: Admin | pregledano 2874 puta

 • Google+

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RAB
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/13-01/08
URBROJ: 2169-01-02-01/3-13-1
RAB, 25. listopada 2013.

 

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

 

Na temelju članka 34. stavka 2. Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 128/08 i 36/09, 150/11,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 24. Statuta Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 27/09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst) i članka 62. stavak 1., 2. i 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 27/09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst) sazivam za dan

 

4. studenog 2013. godine (ponedjeljak) u16,00 sati u Velikoj vijećnici
Grada Raba VI. sjednicu Gradskog vijeća Grada Raba

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

Verifikacija zapisnika sa V. sjednice Gradskog vijeća održane 12. listopada 2013. godine.

 

„AKTUALNI SAT“
 1. Informacija o aktivnostima na Domu za starije i nemoćne osobe Rab
 2. Informacija vezana uz aktivnosti na rekonstrukciji zgrade Vila Volga
 3. Prijedlog Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Raba (prvo čitanje)
 4. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2013. godinu (prvo čitanje)
 5. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Projekcije Konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje 2013.-2015. (prvo čitanje)
 6. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Grada Raba za razdoblje od 2013.-2015. (prvo čitanje) 
 7. Prijedlog Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2014.godine (prvo čitanje)
 8. Prijedlog Projekcije Konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje 2014.-2016. (prvo čitanje)
 9. Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Raba za razdoblje 2014.-2016. (prvo čitanje)
 10. Prijedlog Odluke o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2014. godinu (prvo čitanje).
 11. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 6 – Kampor (NA 71)
 12. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 7 – Kampor (NA 77)
 13. Prijedlog Odluke o preustroju Vrela d.o.o. Rab ( Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za provođenje statusnih promjena trgovačkog društva Vrelo d.o.o. Rab u pravcu usklađivanja djelatnosti sa Zakonom o vodama)
 14. Prijedlog Odluke o imenovanju Gradskog  povjerenstva za procjenu šteta od elementrrnih nepogoda 
 15. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 14 – Palit (NA 41 NA 42 NA 43)

 

 

   NAPOMENA:

Zapisnik sa V. sjednice Gradskog vijeća održane 12. listopada 2013. godine i pisane odgovore na vijećnička pitanja dostaviti ćemo Vam naknadno.

Isto tako do zakazane sjednice dostaviti ćemo Vam dopunu materijala za točku 1. i točku 13. kao i materijale za točke 5., 6., 7., 8., 9., 10.,11., 12., 14. i 15..   

  

Molim za odaziv.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

        Željko Peran, mag.ing.agr., v.r.

 

Dostaviti:

 1. Gradonačelnici
 2. Zamjeniku gradonačelnice 
 3. Pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela i voditeljima odsjeka
 4. Direktorima komunalnih poduzeća
 5. Članu Županijske skupštine s područja Grada Raba
 6. Predsjednicima političkih stranaka čiji članovi participiraju u radu Gradskog vijeća 
 7. Medijima
 8. Arhiva, ovdje