“Moj Rab bez azbesta” - Neslužbena bodovna lista

05.05.2018. - 13:10 Grad Rab - Obavijest | Objavio: Admin | pregledano 673 puta

 • Google+

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RAB

Povjerenstvo za razmatranje i ocjenu prijava zaprimljenih
temeljem Javnog natječaja za prikupljanje ponuda za
sufinanciranje provedbe Programa uklanjanja krovnih
pokrova koji sadrže azbest na području Grada Rab
“Moj Rab bez azbesta”

KLASA:  363-01/18-01/78
URBROJ: 2169-01-04/3-18-3
Rab, 27.travnja 2018.godine

 

Temeljem članka 11.stavka 2. Pravilnika za provedbu programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Raba – „Moj Rab bez azbesta“, KLASA:363-01/18-01/78, URBROJ:2169-01-01-18-1, od 30. ožujka 2018.godine, a slijedom pregleda, razmatranja i ocjene zaprimljenih prijava na objavljeni Javni natječaj za prikupljanje ponuda za sufinanciranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Rab „Moj Rab bez azbesta“, Povjerenstvo utvrđuje

 

NESLUŽBENU BODOVNU LISTU
podnositelja prijava

 

1. Stojaković Ankica, Banjol 849, Rab 60 bodova
2. Marija Dražić, Palit 233, Rab 60 bodova
3. Sanjin Krstinić, Palit 181, Rab 60 bodova
4. Nedeljka Vukelić, Barbat 294, Rab 60 bodova
5. Krsto Matušan, Palit 313, Rab 60 bodova
6. Lucija Joković, Banjol 350, Rab 55 bodova
7. Ružica Matušan, Banjol 31, Rab 50 bodova
8. Kompetencija d.o.o., Kneza Domagoja 3, Rab 50 bodova

Podnositelji prijava imaju pravo žalbe na Bodovnu listu koju moraju dostaviti provoditelju natječaja kao preporučenu pošiljku s povratnicom ili istu predati neposredno, u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom, te adresom podnositelja prijave u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja Bodovne liste na adresu: Grad Rab, Trg Municipium Arba 2, 51 000 Rab  s naznakom: „Moj Rab bez azbesta“ – Žalba na bodovnu listu.

Povjerenstvo:

 1. Matko Krstačić, dipl.oec.
 2. Martina Beg, dipl.oec
 3. Vojko Marčić, dipl.ing.

 

Dostaviti:

 1. Stojaković Ankica, Banjol 849, Rab                                           
 2. Marija Dražić, Palit 233, Rab                                                      
 3. Sanjin Krstinić, Palit 181, Rab                                                    
 4. Nedeljka Vukelić, Barbat 294, Rab                                             
 5. Krsto Matušan, Palit 313, Rab
 6. Lucija Joković, Banjol 350, Rab
 7. Ružica Matušan, Banjol 31, Rab
 8. Kompetencija d.o.o., Kneza Domagoja 3, Rab
 9. Internet stranica Grada Raba,
 10. Oglasna ploča
 11. Pismohrana, ovdje.