• Odluka o usvajanju Strategije razvoja turizma Grada Raba do 2030. godine

Odluka o usvajanju Strategije razvoja turizma Grada Raba do 2030. godine

20.10.2020. - 11:12 Grad Rab - Obavijest | Objavio: Admin | pregledano 411 puta

  • Google+

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17 i 98/19) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst, 19/15, 4/18, 40/18 i 4/20), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 14. listopada 2020. godine, donosi

 

ODLUKU
o usvajanju Strategije razvoja turizma Grada Raba do 2030. godine

 

I.

Usvaja se Strategija razvoja turizma Grada Raba do 2030. godine.

 

II.

Strategija razvoja turizma Grada Raba do 2030. godine čini sastavni dio ove Odluke, ali nije predmet objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“. Nakon stupanja na snagu ove Odluke, predmetna Strategija objavit će se na internetskoj stranici Grada Raba http://www.rab.hr.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

KLASA: 023-06/20-01/05

URBROJ: 2169-01-02/7-20-1

Rab, 14. listopada 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

 

 

Preuzimanje: Strategija razvoja turizma Grada Raba do 2030. godine