PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA RABA U 2017. GODINI

26.01.2017. - 18:51 Grad Rab - Obavijest | Objavio: Admin | pregledano 826 puta

  • Google+

  R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                   G R A D  R A B
               GRADSKO VIJEĆE
Komisija za obilježavanje obljetnica, pripremu proslava
i kulturnih manifestacija i za društvena priznanja

KLASA: 610-02/17-01/01  
URBROJ: 2169-01-02/3-17-2
Rab, 26. siječnja 2017.

 

Na temelju članka 20. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 23/14) i članka 16. Odluke o javnim priznanjima Grada Raba (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 14/06 i 2/10), Komisija za obilježavanje obljetnica, pripremu proslava i kulturnih manifestacija i za društvena priznanja Gradskog vijeća Grada Raba, na sjednici održanoj dana 26. siječnja 2017. godine, utvrđuje i objavljuje

 

JAVNI  POZIV
ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA RABA U 2017. GODINI

 

Statutom Grada Raba (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15) propisano je da se povodom DANA GRADA RABA,  09. SVIBNJA-DANA POBJEDE (DIES VICTORIAE) dodjeljuju javna priznanja Grada, i to:

 

PROGLAŠENJE POČASNIM GRAĐANINOM GRADA RABA

NAGRADA GRADA RABA

PLAKETA GRADA RABA

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO GRADA RABA i

GRB GRADA RABA

 

Priznanja se dodjeljuju fizičkim i pravnim osobama sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Gradu Rabu, građanima Republike Hrvatske ili druge države koji nemaju prebivalište u Gradu Rabu, te inozemnim i tuzemnim pravnim osobama koje nemaju sjedište na području Grada Raba.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Raba, Plakete Grada Raba, Nagrade za životno djelo Grada Raba i Grba Grada Raba imaju građani Grada Raba, domaće pravne osobe i Gradonačelnik.

Pravo podnošenja prijedloga za proglašenje Počasnim građaninom Grada Raba ima Gradonačelnik i članovi Gradskog vijeća.

 

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Raba podnosi se u pisanom obliku, a pisani prijedlog mora sadržavati slijedeće podatke: ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga, prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga, ime i prezime ili naziv pravne osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o predloženoj osobi, naziv javnog priznanja i područje za koje se prijedlog podnosi, te iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojeg se predlaže dodjela javnog priznanja.

 

Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Raba donosi Gradsko vijeće Grada Raba na temelju prijedloga ove Komisije i to na način da se o svakom pojedinom prijedlogu glasuje odvojeno.

 

Kako nam predstoji Dan Grada Raba pozivamo vas da se uključite u predlaganje pojedinaca i pravnih osoba za dodjelu priznanja, te da

 

vaše cijenjene prijedloge s obrazloženjem i naznakom vrste priznanja dostavite ovoj Komisiji do 28. veljače 2017. godine (utorak) putem pisarnice Grada Raba, Trg Municipium Arba 2, s naznakom: ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA RABA.

 

 

Predsjednik Komisije
Mirko Umiljenović, v.r.