Pravilnik za provedbu programa - “Moj Rab bez azbesta”

30.03.2018. - 19:15 Grad Rab - Obavijest | Objavio: Admin | pregledano 967 puta

 • Google+

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 34. Statuta Grada Raba (Službene novine Primorsko – goranske županije broj: 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18) Gradonačelnik Grada Raba donosi slijedeći

 

PRAVILNIK ZA PROVEDBU PROGRAMA UKLANJANJA KROVNIH POKROVA KOJI SADRŽE AZBEST NA PODRUČJU GRADA RABA – „Moj Rab bez azbesta“

 

 

PREDMET PRAVILNIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji i postupak prema kojemu će Grad Rab (u tekstu: Provoditelj natječaja) nepovratnim novčanim sredstvima subvencionirati provedbu Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest s objekata na području Grada Raba.

 

PRAVO NA KORIŠTENJE SUFINANCIRANJA

 

Članak 2.

Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstva (u tekstu: subvencije) Provoditelja natječaja može ostvariti fizička osoba na postojećem objektu koji se nalazi na području Grada Raba, a koji je u vlasništvu te fizičke osobe ili suvlasništvu iste uz pisanu suglasnost ostalih suvlasnika (u tekstu: Podnositelj prijave).

 

PREDMET I PRIHVATLJIVI TROŠKOVI SUFINANCIRANJA

 

Članak 3.

Provoditelj natječaja subvencionirati će samo opravdane troškove radova u postupku uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest koji su nastali nakon dana provedenog terenskog pregleda, a kojim će se utvrditi točnost prijavljenih/početnih/stvarno zatečenih stanja objekata, dok se ostala oprema/materijali i radovi/usluge koja/koji se mogu pojaviti u postupku uklanjanja predmetnih krovova smatraju neopravdanim troškom koji snosi Podnositelj prijave.

Da bi se stavke u nastavku smatrale prihvatljivim troškom, potrebno je:

 • Osigurati i dokazati da je postupak uklanjanja i zbrinjavanja azbestnog materijala izvršen na odgovarajući i prihvatljiv način, sukladno Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) i Naputku o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08), a što se dokazuje potvrdom ovlaštene pravne osobe koja ima dozvolu za sakupljanje takve vrste otpada te sklopljen Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u nastavku: Ovlašteni sakupljač)
 • Osigurati dokaze o nabavci novog krovnog pokrova, te dokaze o izvedenim radovima montaže.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, razmatrati će se i zahtjevi već rekonstruiranih krovova, na način da će se sufinancirati uklanjanje krovnog pokrova koji sadrži azbest, isključivo izvedenog u 2018. godini, koji nije zbrinut, a pravilno je odložen za otpremu (prilog fotografije prije/poslije). Pravilno odloženi uklonjeni azbest smatra se uredno položen na paletu i zaštićen sa folijom.

 

IZNOS SREDSTAVA SUFINANCIRANJA

 

Članak 4.

Opravdani troškovi uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest s objekata u vlasništvu fizičkih osoba, a koji se nalaze na području Provoditelja natječaja subvencionirat će se nepovratnim novčanim sredstvima Provoditelj natječaja.

Podnositelj prijave na ovaj natječaj može podnijeti najviše jednu prijavu.

Ukupan iznos osiguranih sredstava za sufinanciranje osigurava se u Proračunu Grada Raba za svaku godinu, dok se pojedinačno definira javnim natječajem.

 

UVJETI KOJIMA PODNOSITELJI PRIJAVA MORAJU UDOVOLJAVATI

 

Članak 5.

Podnositelj prijave može biti isključivo punoljetna, fizička osoba, vlasnik ili suvlasnik objekta uz pisanu suglasnost ostalih suvlasnika.

Objekt na kojem se planira postupak uklanjanja i zbrinjavanja krovnog pokrova koji sadrži azbest mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • Mora biti u vlasništvu prijavitelja ili suvlasništvu prijavitelja (uz obveznu pisanu suglasnost ostalih suvlasnika);
 • Mora se nalaziti na području Grada Raba.

Podnositelj prijave obvezuje se da će:

 • Savjesno i cjelovito popuniti Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Raba sa točnim podacima;
 • Izvesti radove u postupku uklanjanja krovnog pokrova koji sadrži azbest tek nakon objave rezultata predmetnog natječaja i provedenog terenskog pregleda, odnosno azbestni krov pravilno odložiti za otpremu, ukoliko je isti rekonstruiran u 2018. godini, a prije objave natječaja;
 • Osigurati vlastita sredstva potrebna za provođenje Programa.

Podnositelj prijave ne smije imati dugovanja prema Gradu Rabu po bilo kojoj osnovi, provjera o dugovanju/ne dugovanju izvršiti će se uvidom u službenu evidenciju Grada Raba.

Ukoliko podnositelj prijave ne zadovoljava jedan ili više od navedenih uvjeta njegova prijava automatski će se isključiti iz daljnjeg postupka.

 

OBVEZNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

 

Članak 6.

Podnositelj prijave na Natječaj je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac kojeg ovjerava vlasnik ili u slučaj većeg broja vlasnika svi suvlasnici (Prilog 1);
 2. Potpisanu i cjelovito popunjenu Izjavu o osiguranju vlastitih sredstava i prihvaćanju općih uvjeta natječaja (Prilog 2);
 3. Presliku osobne iskaznice (predaje se obostrana preslika) ili uvjerenje o prebivalištu podnositelja prijave ne starije od 30 dana (u izvorniku);
 4. Ukoliko postoji više suvlasnika objekta, pisanu suglasnost svih suvlasnika na objektu (Prilog 3);
 5. Vlasnički list (gruntovni izvadak) za objekt na kojem se planiraju izvesti radovi zamjene krovnog pokrova koji sadrži azbest (kao valjan dokaz vlasništva predaje se izvornik, kopija izvornika ili ispis elektroničkog dokumenta), ne stariji od 30 dana.
 6. Fotografija krova
 7. Mišljenje nadležne Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci, o planiranim radovima, ako se radi o objektu u zaštićenom području kulturne baštine.

Sve podnesene Prijave na Natječaj predmet su provjere, te je moguće zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika zatraženih dokumenata. Ukoliko Podnositelj prijave ne dostavi cjelovitu dokumentaciju, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka, te podnositelj prijave nema pravo na žalbu.

 

OBJAVA NATJEČAJA

 

Članak 7.

Javni natječaj objavit će Provoditelj natječaja na svojoj službenoj Internet stranici: www.rab.hr

 

NAČIN, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PRIJAVE

 

Članak 8.

Prijava na natječaj se dostavlja isključivo kao preporučena pošiljka s povratnicom ili se predaje neposredno, u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom, te adresom Podnositelja prijave na adresu Provoditelja natječaja:

Grad Rab
Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša
Trg Municipium Arba 2
51 280 Rab
Uz naznaku:
Ne otvaraj: prijava na natječaj: „Moj Rab bez azbesta“

 

Natječaj se provodi u vremenu od 20 kalendarskih dana.

Nepotpune prijave kao i prijave dostavljene nakon isteka roka neće se razmatrati.

 

PREGLED PRIJAVA

 

Članak 9.

Izvršno tijelo Provoditelja natječaja imenuje Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje prijava pristiglih na javni natječaj Provoditelja natječaja (u tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo provjerava cjelovitost pristigle dokumentacije, te točnost vrijednosti upisanih u Prijavni obrazac. U svrhu provjere točnosti upisanih vrijednosti obaviti će se terenski pregled prijavljenih objekata s cjelovitom dokumentacijom. Pregledom će se utvrditi usklađenost upisanih vrijednosti u Prijavnom obrascu sa zatečenim stanjem u obliku Zapisnika o provedenom pregledu objekata koji sadržava stvarne zatečene vrijednosti objekata s priloženom fotodokumentacijom kao dokaza postojećeg stanja.

Pri pregledu pristiglih prijava obavezno se provjerava:

 • Pravovremenost pristigle prijave;
 • Zadovoljavanje uvjeta Podnositelja prijave (sukladno članku 5. ovog Pravilnika);
 • Cjelovitost prijave prema potrebnoj dokumentaciji (sukladno članku 6. ovog Pravilnika);
 • Točnost podataka upisanih u Prijavni obrazac.

Ukoliko prijava ne zadovoljava navedene uvjete, isključuje se iz daljnjeg postupka ocjenjivanja.

 

OCJENJIVANJE PRIJAVA

 

Članak 10.

Provoditelj natječaja će provjeriti točnost prijavljenih početnih/zatečenih stanja objekata terenskim pregledima prije ocjenjivanja zahtijeva fizičkih osoba. Uz zadovoljenje uvjeta Natječaja, postupak za ocjenjivanje pristiglih prijava i konačni odabir Korisnika sredstava vršit će se na  temelju liste sastavljene bodovanjem prema slijedećim kriterijima:

 1. Namjena objekta (do 25 bodova)
 2. Stambeni prostor (25 bodova)
 3. Pomoćne građevine (garaže, drvarnice, spremišta) uz osnovne građevine iz prve kategorije (15 bodova)
 4. Poljoprivredne građevine (farme za uzgoj stoke, peradarske farme i uzgajališta drugih životinja, vinarski, voćarski i slični pogoni (10 bodova)

2. Lokacija objekta (do 30 bodova)

 • Uži centar Grada Raba (područje koje se nalazi pod zaštitom kulturne baštine) (30 bodova)
 • Sva ostala građevinska područja (15 bodova)
 • Područje izvan građevinskog područja (5 bodova)

 

 1. Veličina krova (do 20 bodova)
 2. Od 151 m² i više (20 bodova)
 3. Od 101 m² do 150 m² (15 bodova)
 4. Od 51 m² do 100 m² (10 bodova)
 5. Od 0 do 50 m² (5 boda)

Ukoliko se u Prijavnom obrascu ne navede odgovor za predmetni kriterij za isti se neće  dodijeliti bodovi.

Ukoliko dvije ili više prijava budu bodovane jednakim brojem bodova prednost pri odabiru imat će one prijave sa ranijim datumom, odnosno vremenom slanja prijave.

 

BODOVNA LISTA

 

Članak 11.

Pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava provodit će Povjerenstvo kojeg imenuje izvršno tijelo Grada Raba.

Po obradi svih pristiglih prijava Povjerenstvo će utvrditi Bodovnu listu podnositelja prijave koja će biti objavljena na Internetskim stranicama Provoditelja natječaja, te se šalje na adresu svim Podnositeljima prijava.

Prilikom ocjenjivanja pristiglih prijava od Podnositelja prijave može se, osim dokumentacije koja čini sadržaj prijave na Natječaj zatražiti, po potrebi, dopuna dokumentacije koju je Podnositelj prijave na zahtjev dužan dostaviti u roku od 5 (pet) dana od dana primitka pisane obavijesti za dostavu dopune dokumentacije.

Ukoliko za više Podnositelja prijava bude dodijeljen jednak broj bodova, bodovna lista će se generirati na osnovu urudžbenog broja dostavljene prijave, po kriteriju da prijave koje su dostavljene na raniji datum, odnosno raniji sat imaju prednost.

 

ŽALBENI POSTUPAK ZA PODNOSITELJE PRIJAVE

 

Članak 12.

Podnositelji prijava imaju pravo žalbe na Bodovnu listu koju mora dostaviti Provoditelju natječaja kao preporučenu pošiljku s povratnicom ili istu predati neposredno, u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom, te adresom podnositelja prijave u roku od 8 dana od dana zaprimanja bodovne liste na adresu Provoditelja natječaja, s naznakom: „Moj Rab bez azbesta – Žalba na bodovnu listu“.

 

ISPLATA IZNOSA SUFINANCIRANJA

 

Članak 13.

Konačna bodovna lista donosi se u roku od najviše do 30 dana od isteka roka za žalbu te će se objaviti na Internet stranicama Grada Raba i na oglasnoj ploči.

Na temelju dostavljene dokumentacije, Provoditelj natječaja će sa odabranim fizičkim osobama sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u svezi financiranja troškova uklanjanja i zbrinjavanja krovnih pokrova koji sadrže azbest.

Provoditelj natječaja dužan je osigurati pregled izvršenih radova i ugrađenog krovnog pokrova prije isplate bespovratnih sredstava Podnositelju prijave.

Ukoliko se utvrdi da izvedeno stanje ne odgovara zahtjevu Podnositelja prijave za isplatu sredstava, Provoditelj natječaja zadržava pravo neisplaćivanja istih.

Za isplatu subvencije Podnositelj zahtjeva, uz Zahtjev za isplatu subvencije dužan je Provoditelju natječaja dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Potvrdu Ovlaštenog sakupljača koja će sadržavati podatke o količini uklonjenog azbestnog krovnog pokrova, te odgovarajući postupak uklanjanja i zbrinjavanja istog;
 2. Dokaz o izvršenoj zamjeni odgovarajućeg krovnog pokrova (fotografija).
 3. Račun za nabavu i ugradnju novog odgovarajućeg krovnog pokrova.
 4. Dokaz pravilno odloženog azbesta sukladno čl. 3. ovog Pravilnika (fotografija).

 

KONTROLNI PREGLED

 

Članak 14.

Nakon zaprimanja Zahtjeva za isplatu subvencije, u roku od 15 dana, izvršiti će se pregled objekta od strane ovlaštenih predstavnika Provoditelja natječaja kojim će se utvrditi usklađenost činjeničnog stanja s podacima iskazanim u Zahtjevu za isplate subvencije.

 

ODUSTAJANJE OD IZGRADNJE I SUBVENCIONIRANJA PROJEKTA

 

Članak 15.

Korisnik sufinanciranja može odustati od provedbe programa u roku od 30 dana od dana donošenja bodovne liste Provoditelja natječaja o čemu je dužan u pisanoj formi obavijestiti Provoditelja natječaja o odustajanju od realizacije projekta.

Ukoliko Korisnik sufinanciranja ne provede programom predviđene radove, te ne preda Zahtjev za isplatu subvencije sa svom potrebnom dokumentacijom, a nije dostavio pisanu Izjavu o odustajanju od realizacije projekta kojom pravda nemogućnost provedbe radova, gubi pravo na sudjelovanje u natječaju Provoditelja natječaja, u godini u kojoj se prijavio.

Izjavu o odustajanju od realizacije projekta, Korisnik sufinanciranja dostavlja kao preporučenu pošiljku sa povratnicom ili istu predaje neposredno, u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom, te adresom Korisnika sufinanciranja na adresu Provoditelja natječaja, uz naznaku: „Moj Rab bez azbesta – Izjava o odustajanju“.

 

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na službenim stranicama Grada Raba, www.rab.hr

 

 

KLASA: 363-01/18-01/78
URBROJ:2169-01-01-18-1
Rab, 30. ožujka 2018.

Gradonačelnik Grada Raba
Nikola Grgurić, dipl.oec.