UPU 17, 18, 19 i 20 – Supetarska Draga / PONOVLJENA JAVNA RASPRAVA

05.02.2019. - 9:52 Grad Rab - Prostorni planovi | Objavio: Admin | pregledano 1035 puta

  • Google+

UPU 17

I. tekstualni dio
UPU 17 - Odredbe za provođenje

 

II. grafički dio
UPU 17 - 1 Namjena
UPU 17 - 2A Promet
UPU 17 - 2B Energetika EKI
UPU 17 - 2C Voda - Odvodnja
UPU 17 - 3A Uvjeti
UPU 17 - 3B Zaštita
UPU 17 - 4 Načini

 

III. sažetak za javnost
UPU 17 - Sažetak za javnost

 


 

UPU 18

I. tekstualni dio
UPU 18 - Odredbe za provođenje

 

II. grafički dio
UPU 18  - 1 Korištenje i namjena površina
UPU 18 - 2A Promet
UPU 18 - 2B Pošta i elektronička komunikacijska infrastruktura
UPU 18 - 2C Elektroenergetska mreža
UPU 18 - 2D Vodoopskrbna mreža
UPU 18 - 2E Odvodnja otpadnih voda i uređenje vodotoka
UPU 18 - 3A Područja posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenja u korištenju
UPU 18 - 3B Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
UPU 18 - 4 Način i uvjeti gradnje

 

III. sažetak za javnost
UPU 18 - Sažetak za javnost

 


 

UPU 19

I. tekstualni dio
UPU 19 - Odredbe za provođenje

 

II. grafički dio
UPU 19 - 1  Korištenje i namjena površina
UPU 19 - 2A  Prometna mreža
UPU 19 - 2B  Pošta i elektronička komunikacjska infrastruktura
UPU 19 - 2C  Elektroenergetska mreža
UPU 19 - 2D  Vodoopskrbna mreža
UPU 19 - 2E  Odvodnja otpadnih voda i uređenje vodotoka
UPU 19 - 3A  Područja posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenja u korištenju
UPU 19 - 3B Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
UPU 19 - 4  Način i uvjeti gradnje

 

III. sažetak za javnost
UPU 19 - Sažetak za javnost

 


 

UPU 20

I. tekstualni dio
UPU 20 - Odredbe za provođenje

 

II. grafički dio
UPU 20 - 1 Korištenje i namjena površina
UPU 20 - 2A Prometna mreža
UPU 20 - 2B Elektroenergetska mreža
UPU 20 - 2C Vodoopskrbna mreža
UPU 20 - 3A Područja posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenja u korištenju
UPU 20 - 3B Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
UPU 20 - 4 Način i uvjeti gradnje

 

III. sažetak za javnost
UPU 20 - Sažetak za javnost