Urbanistički plan uređenja 17, 18, 19 i 20 - Supetarska Draga / Plan u izradi

03.04.2016. - 12:22 Grad Rab - Prostorni planovi | Objavio: Admin | pregledano 3965 puta

  • Google+

UPU 17

I. tekstualni dio
UPU 17 - URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA 17 - SUPETARSKA DRAGA (NA 61, NA 63)

 

II. grafički dio
UPU 17 - 1 - NAMJENA
UPU 17 - 2A - PROMET
UPU 17 - 2B - ENERGETIKA
UPU 17 - 2C - VODA
UPU 17 - 3A - UVJETI
UPU 17 - 3B - ZAŠTITA
UPU 17 - 4 - NAČINI

 

III. sažetak za javnost
UPU 17 - SAŽETAK ZA JAVNOST

 

 

UPU 18

I. tekstualni dio
UPU 18 - URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA 18 - SUPETARSKA DRAGA (NA 64, NA 65)

 

II. grafički dio
UPU 18 - 1 - KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
UPU 18 - 2A - PROMET
UPU 18 - 2B - POŠTA I ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA
UPU 18 - 2C - ELEKTROENERGETIKA
UPU 18 - 2D - VODOOPSKRBA
UPU 18 - 2E - ODVODNJA OTPADNIH VODA I UREĐENJE VODOTOKA
UPU 18 - 3A - PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA I POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU
UPU 18 - 3B - PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE
UPU 18 - 4 - NAČIN I UVIJETI GRADNJE

 

III.sažetak za javnost
UPU 18 - SAŽETAK ZA JAVNOST

 

 

UPU 19

I. tekstualni dio
UPU 19 - URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA 19 - SUPETARSKA DRAGA (NA 66, NA 67)

 

II. grafički dio
UPU 19 - 1 - KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
UPU 19 - 2A - PROMET
UPU 19 - 2B - POŠTA I ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA
UPU 19 - 2C - ELEKTROENERGETIKA
UPU 19 - 2D - VODOOPSKRBA
UPU 19 - 2E - ODVODNJA OTPADNIH VODA I UREĐENJE VODOTOKA
UPU 19 - 3A - PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA I POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU
UPU 19 - 3B - PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE
UPU 19 - 4 - NAČIN I UVIJETI GRADNJE

 

III. sažetak za javnost
UPU 19 - SAŽETAK ZA JAVNOST

 

 

UPU 20

I. tekstualni dio
UPU 20 - URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA 20 - SUPETARSKA DRAGA (NA 68, NA 69)

 

II. grafički dio
UPU 20 - 1 - NAMJENA
UPU 20 - 2A - PROMET
UPU 20 - 2B - ENERGETIKA
UPU 20 - 2C - VODA
UPU 20 - 3A - UVJETI
UPU 20 - 3B - ZAŠTITA
UPU 20 - 4 - NAČINI

 

III. sažetak za javnost
UPU 20 - SAŽETAK ZA JAVNOST