• JAVNO IZLAGANJE NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA RABA ZA RAZDOBLJE 2017. - 2022. GODINE
  • JAVNO IZLAGANJE NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA RABA ZA RAZDOBLJE 2017. - 2022. GODINE

JAVNO IZLAGANJE NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA RABA ZA RAZDOBLJE 2017. - 2022. GODINE

28.03.2017. - 10:44 Grad Rab - Vijest | Objavio: Admin | pregledano 574 puta

  • Google+

    Nakon što je Grad Rab 2. ožujka objavio javnu raspravu o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Raba za razdoblje 2017. – 2022., u srijedu 22. ožujka u 17.30 sati, predstavnik izrađivača Nacrta Plana, H – PROJEKT, održao je u Velikoj vijećnici Grada Raba javno izlaganje otvoreno za svu zainteresiranu javnost. Sljedeći korak je pribavljanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Plana gospodarenja otpadom od nadležnog županijskog upravnog odjela, točnije Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, nakon čega Prijedlog Plana ide na Gradsko vijeće koje donosi odluku.

 

    Plan gospodarenja otpadom Grada Raba izrađen je u svrhu definiranja okvira za održivo gospodarenje otpadom, što obuhvaća skup aktivnosti i mjera usmjerenih na sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količine otpada, provedbu sakupljanja, prijevoza, zbrinjavanja otpada te nadzor nad tim aktivnostima i mjerama, a opseg Plana određen je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Prilikom izrade Plana uvažavana su osnovna načela gospodarenja otpadom; načelo onečišćivač plaća (proizvođač otpada snosi troškove mjera gospodarenja otpadom), načelo blizine (obrada otpada mora se obavljati u najbližoj odgovarajućoj građevini ili uređaju), načelo samodostatnosti (gospodarenje otpadom mora se obavljati na samodostatan način), načelo sljedivosti (potrebno je utvrditi porijeklo i tokove otpada, posjed tog otpada, uključujući i obradu), red prvenstva gospodarenja otpadom (određeni su prioriteti i najpovoljnije opcije gospodarenja otpadom za okoliš i zdravlje ljudi). Kada se rade planovi nižeg reda mora se držati onoga što je propisano u temeljnom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, odnosno u Nacionalnom Planu gospodarenja otpadom od kuda i izlaze obaveze, ciljevi, rokovi i načini financiranja.

 

    U Gradu Rabu po pitanju otpada koji se odlaže na odlagalištu Sorinj, komunalnog miješanog ima 89%, dok je oko 11% odvojeno sakupljenog otpada (papir, staklo, plastika, bio otpad itd.). Do 2022.g. smijemo odložiti samo do 25% otpada kojeg proizvedemo, dok preostalih 75 % treba ići  na obradu. Na raspolaganju su dvije godine da se postignu brojke iz Zakona o gospodarenju otpadom, a za to je nužna prvenstveno adekvatna infrastruktura, gdje prvi korak predstavlja izgradnja pretovarne stanice na Sorinju. 

 

    Osnovni ciljevi u gospodarenju komunalnim otpadom su provođenje obrazovno – informativnih aktivnosti, povećanje količine odvojeno sakupljenog otpada, izgradnja reciklažnog dvorišta kao i reciklažnog dvorišta za građevni otpad na Mišnjaku, kompostišta, skladišta otpada sa sortirnicom, zatvaranje odlagališta otpada Sorinj i njegovo usklađivanje s početkom rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina i izgradnjom spomenute pretovarne stanice Sorinj kao i sprječavanje odbacivanja otpada u okoliš (divlja odlagališta). 

    

    Što se troškova tiče, izvori financiranja su preuzeti iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Grad Rab će participirati u projektu, a također će se koristiti EU fondovi. Najviši iznos ide upravo na izgradnju infrastrukturnih objekata i za obnovu voznog parka, nabavu kanti, kućnih kompostera i sl. Zbrinjavanje otpada na ŽCGO Marišćina, gdje će se odvoziti sav otpad koji se na otoku prethodno nije mogao riješiti, također  će iziskivati znatne troškove.