POTPISAN SPORAZUM O ZAJEDNIČKOM KORIŠTENJU SORTIRNICE

03.07.2020. - 20:28 Grad Rab - Vijest | Objavio: Admin | pregledano 293 puta

  • Google+

 

U okviru pripreme dokumentacije za slanje na Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijava pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Grad Rab i Općina Lopar zaključili su Sporazum o zajedničkom korištenju postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada.

 

Iznos sredstava koja će za ostvarenje ovog projekta osigurati potpisnici Sporazuma temelji se na Sporazumu o zajedničkom financiranju i korištenju odlagališta otpada Sorinj, prema kome 75 % osigurava Grad Rab, a 25% Općina Lopar.

 

Procjena vrijednosti investicije iznosi 7.000.000,00 kn, a obuhvaća troškove projekata i pripremne dokumentacije, građenja, stručnog i projektantskog nadzora, promidžbe i vidljivosti i upravljanja projektom. Ukoliko projektna prijava bude ocijenjena pozitivno, moguće je ostvariti do 5.800.000,00 kn bespovratnih sredstava iz EU Kohezijskog fonda.

 

„Zaključivanje sporazuma predstavlja nastavak dobre suradnje na ostvarenju projekta sanacije odlagališta otpada Sorinj, a izgradnjom sortirnice ćemo doprinijeti povećanju stupnja oporabe  odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odvozi na Županijski centar za gospodarenje otpadom, odnosno odlaže na odlagalište“ kazao je povodom zaključivanja Sporazuma načelnik Općine Lopar Josip Borić.

 

Izgradnjom sortirnice osigurat će se infrastruktura potrebna za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i time povećati kvaliteta i vrijednost sirovina (papira i kartona, plastike, tekstila i metala) odvojeno sakupljenih iz komunalnog otpada koji nastaje na području Grada Raba i Općine Lopar. Izgradnja sortirnice jedan je od preduvjeta za uspostavu cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom  te će provedba ovog projekta izravno pridonijeti povećanju stope recikliranja odvojeno prikupljenog otpada, i dugoročno pozitivno utjecati na zaštitu okoliša kroz smanjenje količine otpada koja  se odlaže na odlagališta, izbjegavanje odlaganja otpada u okoliš i smanjenje emisija stakleničkih plinova.

U ovoj fazi projekta (Faza 4) izgradit će se građevina za prihvat i pretovar prethodno razvrstanih sastavnica otpada na kojoj će se obavljati prihvat i ručno sortiranje otpadnog papira i kartona, plastike, tekstila i metala, odvojeno sakupljenog iz komunalnog otpada koji nastaje na području Grada Raba i Općine Lopar te prešanje i skladištenje navedenih vrsta otpada do predaje ovlaštenicima na oporabu. Građevina će se nalaziti na istočnom dijelu odlagališta za neopasni otpad Sorinj i zauzimat će površinu od 917 m².

 

Projektom je predviđena izgradnja slijedećih građevina:

  • zgrade za zaposlenike,
  • sortirnice s odgovarajućom opremom za sortiranje i prešanje otpada,
  • nadstrešnice,
  • prometno manipulativnih površina,
  • razdjelnog sustava odvodnje oborinskih, tehnoloških i sanitarnih voda,
  • sustava vodoopskrbe ,
  • unutarnje i vanjske hidrantske mreže,
  • niskonaponskog elektroenergetskog razvoda

 

Predviđeno je da se unutar zgrade sortirnice (hale) postavi sortirna linija. U hali će se prihvaćati prethodno izdvojene sastavnice komunalnog otpada, koje dopremaju komunalna društva Dundovo i Lopar-Vrutak te će se mehaničkom obradom, ručno, na sortirnoj liniji, iz tako dopremljenog otpada izdvajati nečistoće. Uz prethodno vaganje i kontrolu, u proces će ulaziti sve sastavnice prethodno izdvojenog komunalnog otpada, koje je moguće mehanički ručno sortirati te potom prešati i balirati, u što se ubrajaju sve vrste papira i kartona, sve vrste plastike, sve vrste tekstila i odjeće te metalna ambalaža. Nakon procesa sortiranja, balirani, sortirani otpad će se skladištiti ispod nadstrešnice koja se nalazi uz sjeverno pročelje zgrade sortirnice, do konačne predaje ovlašteniku radi oporabe.

 

Provedba ovog projekta doprinijet će ispunjenju zahtjeva iz čl. 28 Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 (dalje: ZOGO), koji, između ostalog propisuje obvezu jedinicama lokalne samouprave da na svom području osiguraju odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) otpada, kao i provedbu Plana gospodarenja otpadom. Sukladno čl. 23. st. 5  ZOGO-a, provedbu navedene obveze osigurat će zajednički Grad Rab i Općina Lopar, što je definirano Sporazumom  o korištenju postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpada, a nositelj projekta i projektnih aktivnosti je Grad Rab.

 

„Prijavom na ovaj Poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike zaključili smo administrativni dio posla vezan uz projekt sanacije odlagališta otpada Sorinj. Ako se sad podsjetimo da je osnovni Ugovor o sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Sorinj, između Grada Raba i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (dalje:FZOEU), potpisan početkom 2005. godine i da je kroz slijedećih deset godina zaključeno deset dodataka tom Ugovoru, a da istovremeno nije riješena niti imovinsko pravna priprema, onda u ovom trenutku izražavam zadovoljstvo što smo, u zajedničkom djelovanju s Općinom Lopar, kroz protekle četiri godine najprije uspješno riješili pitanje imovinsko pravnih odnosa na česticama u obuhvatu odlagališta, a zatim izradili glavne projekte za svaku od četiri faze sanacije, za njih ishodili građevinske dozvole te  osigurali financiranje putem dodjele bespovratnih sredstava EU ili FZOEU“ istaknuo je gradonačelnik Grada Raba Nikola Grgurić te se optimistično nadovezao: „Od kada se, a bilo je to u siječnju 2018. godine, započelo s izgradnjom pretovarne stanice, na Sorinju se ne prestaje s aktivnostima. U 2018. izgrađena je pretovarna stanica, u prošloj, 2019. godini reciklažno dvorište, a trenutno se izvode radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta. Ukoliko ovaj naš projektni prijedlog bude prihvaćen, radovi na izgradnji sortirnice počeli bi se izvoditi tijekom 2021. godine“.