Informacija o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš UPU 41

20.05.2020. - 17:57 Grad Rab - Obavijest | Objavio: Admin | pregledano 813 puta

 • Google+

  R E P U B L I K A  H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                  GRAD RAB
Upravni odjel za prostorno uređenje,
          gospodarstvo i turizam

 

KLASA: 350-01/17-01/16
URBROJ: 2169-01-05/02-20-41
Rab, 19. svibnja 2020.

 

Grad Rab, Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam, sukladno članku 67. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članku 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i članku. 6. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) daje slijedeću:

 

Informaciju

o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš
Urbanističkog plana uređenja 41 – sportsko-rekreacijski centar
(motokros i streljana) u Barbatu (R61)

 

Nadležno tijelo i adresa tijela nadležnog za provedbu postupka izrade strateške studije:

Grad Rab, Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab.

 

Pravni temelj provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš:

Pravni temelj provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš su članak 63. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članak 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17).

 

Naziv, programska polazišta i ciljevi plana za koji se izrađuje strateška studija:

Naziv: Urbanistički plan uređenja 41 - sportsko-rekreacijski centar (motokros i streljana) u Barbatu (R61), dalje u tekstu UPU 41 - SRC u Barbatu.

Programska polazišta i ciljevi sadržani su u  Odluci o izradi UPU 41 – SRC u Barbatu.

 

Sažetak postupka koji će se provesti u okviru strateške procjene utjecaja na okoliš:

 

 1. Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam Grada Raba (dalje u tekstu Upravni odjel) će u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja 41– sportsko-rekreacijski centar (motokros i streljana) u Barbatu (R61) započeti postupak određivanja sadržaja strateške studije.
 2. U postupku određivanja sadržaja strateške studije Upravni odjel će od tijela i/ili osoba nadležnih prema posebnim propisima za pojedine sastavnice okoliša i opterećenja za okoliš, zatražiti mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka kojima se obavezni sadržaj strateške studije dopunjuje kao posebni zahtjev vezano za područje iz djelokruga tog tijela i/ili osoba. Rok za dostavu mišljenja o potrebnom sadržaju strateške studije je 30 dana od primitka zahtjeva Upravnog odjela. Ove radnje provode se sukladno odredbama članaka 7. do 10. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) - u daljnjem tekstu Uredba.
 3. U postupku utvrđivanja sadržaja strateške studije Upravni odjel će sukladno člancima 5., 6. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) na internetskoj stranici Grada Raba objaviti Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš te informirati javnost o načinu sudjelovanja u postupku strateške procjene.
 4. Upravni odjel će, u svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije, za vrijeme roka za dostavu mišljenja (30 dana od dana primitka zahtjeva) koordinirati i provesti konzultacije, a po potrebi i više konzultacija s predstavnicima tijela i osoba od kojih je zatraženo mišljenje. O provedenim konzultacijama Upravni odjel će voditi zapisnik.
 5. Nakon zaprimanja mišljenja tijela i/ili osoba i javnosti Upravni odjel utvrđuje konačni sadržaj strateške studije te Gradonačelnik donosi Odluku o sadržaju strateške studije, koja će se objaviti na internetskoj stranici Grada Raba sukladno članku 11. Uredbe.
 6. Upravni odjel u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o utvrđivanju sadržaja strateške studije istu dostavlja odabranom ovlašteniku, koji će izraditi Stratešku studiju, sukladno članku 11. Uredbe.
 7. Za potrebe ocjene stručne utemeljenosti i cjelovitosti strateške studije Gradonačelnik imenuje Povjerenstvo za stratešku procjenu u roku od 8 dana od donošenja Odluke o sadržaju strateške studije. Postupak imenovanja i rad Povjerenstva propisan je odredbama Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.
 8. Upravni odjel u roku od 8 dana od dana primitka strateške studije od ovlaštenika, istu zajedno s nacrtom prijedloga predmetnog UPU-a dostavlja Povjerenstvu za stratešku procjenu. Nakon što u postupku  sukladno člancima 17. do 21. Uredbe ocijeni da je strateška studija cjelovita i stručno utemeljena, Povjerenstvo donosi mišljenje.
 9. Nakon što razmotri mišljenje Povjerenstva, Gradonačelnik donosi Odluku o upućivanju strateške studije i nacrta prijedloga predmetnog UPU-a u javnu raspravu, sukladno članku 23. i 24. Uredbe, koja Odluka se objavljuje na internetskoj stranici Grada Raba. Postupak sudjelovanja javnosti u javnoj raspravi o strateškoj studiji i nacrtu prijedloga predmetnog UPU-a provodi se prema odredbama članka 5., 6. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
 10. Istodobno s upućivanjem na javnu raspravu, Upravni odjel dostavlja stratešku studiju i nacrt prijedloga predmetnog UPU-a na mišljenje tijelima i/ili osobama od kojih je zatraženo mišljenje za utvrđivanje sadržaja strateške studije te Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.
 11. Nakon provedene javne rasprave, Upravni odjel sva mišljenja, primjedbe i prijedloge iz javne rasprave svih sudionika (tijela/osoba/javnosti) dostavlja na očitovanje ovlašteniku, odnosno izrađivaču strateške studije i izrađivaču nacrta prijedloga predmetnog UPU-a. Svojim očitovanjem izrađivač strateške studije će predložiti konačne mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša. Upravni odjel nakon toga priprema konačni prijedlog predmetnog UPU-a.
 12. Prije upućivanja nacrta konačnog prijedloga UPU 41 – SRC u Barbatu na usvajanje,  Upravni odjel pribavlja, sukladno članku 25. Uredbe, mišljenje od Upravnog odjela prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije o provedenom postupku strateške procjene, a navedeno je tijelo u roku od 30 dana od dana primitka dokumentacije u obvezi dostaviti mišljenje Upravnom odjelu.
 13. Nakon usvajanja UPU 41 – SRC u Barbatu, u roku od 30 dana od donošenja odluke o usvajanju, Upravni odjel dužan je izraditi Izvješće o provedenoj strateškoj procjeni čime završava postupak strateške procjene. O navedenom izvješću i usvojenom UPU 41 – SRC u Barbatu, Upravni odjel informira javnost, tijela i osobe određena posebnim propisima i druga tijela koja su sudjelovala u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš.

 

Tijela koja će sudjelovati u provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš

 1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,
 2. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska, Policijska postaja Rab, Palit 144 a, 51280 Rab,
 3. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10, 51000 Rijeka,
 4. Hrvatske vode, VGO Rijeka, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,
 5. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Senj, Nikole Suzana 27, 53270 Senj,
 6. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka,
 7. Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesel 9/X, 51000 Rijeka,
 8. HEP – ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Ulica Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,
 9. Vrelo d.o.o. za komunalne djelatnosti, Palit 68, 51280 Rab.

 

Način na koji će se javnost očitovati na informaciju

U svrhu informiranja javnosti, ova Informacija se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Grada Raba (www.rab.hr).

Poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoja mišljenja i prijedloge za sadržaj strateške studije utjecaja na okoliš UPU 41 – SRC u Barbatu:

Adresa dostave: Grad Rab, Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab, s naznakom: „SPUO za UPU 41 – SRC u Barbatu“.

Rok dostave mišljenja: 30 dana od dana objave ove Informacije.

 

Način informiranja javnosti o ishodu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš :

Javnost će o ishodu postupka biti informirana objavom Odluke o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš na mrežnoj stranici Grada Raba (www.rab.hr)

 

Pročelnica:
Ines Pulić, mag. ing. aedif., v. r.

 


Preuzimanje:

Odluka o započinjanju strateške procjene na okoliš Urbanističkog plana uređenja 41 - sportsko-rekreacijski centar (motokros staza i streljana) u Barbatu (R61)