Select Page

REPUBLIKA HRVATSKA
PROMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RAB

KLASA: 363-01/23-01/17
URBROJ: 2170-13/01-23-6
Rab, 20. ožujka 2023.godine

 

Temeljem članka 13. stavka 1. Pravilnika za provedbu programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Raba – „Moj Rab bez azbesta“, KLASA:363-01/18-01/78, URBROJ:2169-01-01-18-1, od 30. ožujka 2018.godine i Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika za provedbu programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Raba „Moj Rab bez azbesta“ KLASA:363-01/20-01/77, URBROJ: 2169-01-01-20-2, od 01. prosinca 2020. godine, a slijedom Neslužbene bodovne liste podnositelja prijave od 7. ožujka 2023. godine na objavljeni Javni natječaj za prikupljanje ponuda za sufinanciranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Rab „Moj Rab bez azbesta u 2023g.“, utvrđuje se:

 

KONAČNA BODOVNA LISTA
podnositelja prijava

 

01. ŽELJKO KEKO,Barbat 16 70
02. NATAŠA TIJAN, Banjol 460 70
03. MILAN BEG, Jurja Barakovića 29 65
04. DARKO KAŠTELAN, Barbat 618 65
05. TOMISLAV PERIĆ, Kampor 34 65
06. PETAR MATUŠAN, Banjol 238 65
07. JOSIP FAFANĐEL, Supetarska Draga 1 65
08. BLAŽENKA MARAČIĆ ANĐELIĆ, Kampor 152 65
09. ANĐELKO ĆUĆA-ŽENTIL Mundanije 160 65
10. JOSIP RAK, Supetarska Draga 420 60
11. KRUNOSLAV BORAS, Barbat 290 60
12. MILENKA FAFANĐEL,Banjol 240 60
13. MARIO MARKUŠIĆ, Palit 6 60
14. PETAR MIŠ, Kampor 133 60
15. MILAN ŠUBIĆ, Supetarska Draga 399 60
16. ZLATKO JUREŠIĆ, Kampor 227 55
17. STANISLAV ŠIMIČIĆ, Barbat 295 55
18. ANĐEO ŠIMIČIĆ ,Barbat 293 55
19. MARINKO DUDIĆ, Palit 326 55
20. BRANIMIR ŠTOKIĆ, Barbat 232 50

 

 

Gradonačelnik:
Nikola Grgurić, dipl. oec.

 

 

Dostaviti:

  1. Internet stranica Grada Raba, www.rab.hr
  2. Oglasna ploča
  3. Pismohrana, ovdje.

0