Select Page

za građane

Natječaji

Jedinice lokalne samouprave kao što je Grad Rab dužne su objavljivati sve informacije vezane s radovima ili uslugama koje se moraju obavljati pomoću privatnih subjekata odnosno tvrtki. Takva se vrsta podataka naziva javni natječaj. Riječ “javni” naznačuje prirodu samog natječaja s obzirom da su jedinice lokalne samouprave, kao i ostala tijela državne uprave zakonom obvezne objavljivati takvu vrstu informacija. Sam pojam natječaj u uporabi je upravo iz tog razloga što se različiti privatni poslovni subjekti sa jednakim šansama mogu međusobno natjecati u dobivanju ugovora za obavljanje posla ili usluge koja je opisana u natječaju.

Poslovni subjekt koji ispuni sve zadane zahtjeve naznačene u pozivu, a konačno su odabrani od strane uprave, zadužen je za izvršavanje zadataka naznačenih u pozivu i ta se obveza postiže ugovorno.

Javni natječaj je transparentan postupak i prati sve odgovarajuće zakonske i podzakonske aktove, a kako bi se to utvrdilo, gradska uprava ima posebno povjerenstvo kako bi se ocijenila ponuda svih prijavljenih na natječaj i kako bi se donijela pravilna odluka u odabiru. Ocjenjivačka komisija mora donijeti objektivno konačno mišljenje na temelju ocjene za svaki projekt koji namjerava dobiti ugovor s upravom.

Temeljem natječaja privatni poslovni subjekti sklapaju ugovore sa javnim tijelima kao što je lokalna samouprava Grad Rab, ali se kroz javne natječaje i provodi zapošljavanje u internim organizacijama kao i trgovačkim društvima koji su u potpunom ili djelomičnom vlasništvu Grada Raba.

Ako ste zainteresirani za neki od naših aktualnih natječaja, prvi je korak provjeriti da li ispunjavate predviđene uvjete koji su navedeni u natječaju. Ukoliko ispunjavate zadane uvjete, možete nastaviti tako da pripremite potrebnu dokumentaciju i predate ponudu na odgovarajući način.

U ovoj sekciji možete provjeriti:

0