Select Page

Opći podaci

U ovoj sekciji možete se upoznati sa općim podacima o Rabu kao što su naša povijest, koji su znameniti Rabljani kroz povijest, kakve su geografske i klimatske karakteristike otoka ali i Statut Grada Raba kojim je opisan djelokrug rada gradske uprave kao i zastava i grb kojom se na svečan način predstavlja naš otok !

U ovoj sekciji:

0