Select Page

Upravni odjeli

Djelokrug i poslovnik rada

Poslove u upravnim tijelima Grada obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, te opće, administrativne, financijske, računovodstvene i druge stručne poslove u gradskoj upravi.

Namještenici obavljaju pomoćne i ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga rada gradske uprave.

Djelokrug i poslovnik rada Upravnih tijela određen je Odlukom o ustrojstvu gradske uprave Grada Raba.

U roku od dva mjeseca od stupanja na snagu ove Odluke, gradonačelnik donosi Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave Grada Raba. Sastavni dio ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta u upravnim tijelima koja sadrži popis  radnih mjesta,  nazive i opis poslova radnih mjesta, stručne i druge uvjete za raspored na radna mjesta, te broj izvršitelja na pojedinom radnom mjestu.

Dokumenti:

0