Select Page

uprava

Upravni odjeli

Upravna tijela gradske uprave ustrojavaju se za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova koji su u neposrednoj vezi s ostvarivanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Raba, sukladno rasporedu i opsegu poslova, te prema srodnosti i potrebi učinkovitog obavljanja poslova.

Upravna tijela, obavljajući upravne i stručne poslove, neposredno izvršavaju zakone i druge propise, odluke, opće i druge akte, prate stanje u upravnim područjima za koja su osnovana, rješavaju u upravnim stvarima, provode nadzor, poduzimaju mjere za koje su zakonom ili drugim propisom ovlaštena, te obavljaju i druge poslove u skladu s propisima.

Upravna tijela dužna su osigurati učinkovito obavljanje poslova iz svog djelokruga.

Unutar upravnih tijela mogu se ustrojavati odsjeci, službe i odjeljci kao unutarnje ustrojstvene jedinice. 

Upravna tijela gradske uprave Grada Raba su:

U Upravnom odjelu ureda Grada, investicija i razvoja kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se:
 – Odsjek ureda Grada i
 – Odsjek za investicije i razvoj.

Radno vrijeme:

Odlukom o radnom vremenu i uredovnim danima u Gradskoj upravi Grada Raba utvrđuje se radno vrijeme i uredovni dani za rad sa strankama u Gradskoj upravi Grada Raba.

Gradska uprava Grada Raba počinje s radom u 7,00 sati , a završava s radom u 15,00 sati.

Dnevni odmor u tijeku rada traje 30 minuta, a koristi se od 11,00 do 11,30 sati.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama Gradske uprave Grada Raba određuje se kako slijedi:

      • utorak, srijeda i četvrtak 8,00 – 11,00 i 12,00 – 14,00 sati,
      • petak 8,00 – 11,00 sati,
      • ponedjeljkom se stranke ne primaju (osim pisarnice koja prima stranke 8,00 – 11,00 i 12,00 – 14,00 sati).

 

0