Select Page

uprava

Upravni odjel za financije

 • pripremu i izvršenje proračuna,
 • razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Gradu te poduzimanje mjera za poboljšanje stanja naplate (opomene, prisilna naplata, utuživanje, kompenzacija, cesije i sl.),
 • praćenje naplate svih ostalih prihoda proračuna,
  praćenje propisa iz područja javnih prihoda i izdataka iz oblasti financijskog poslovanja, knjigovodstva, izrade prijedloga odluka i drugih podzakonskih akata iz navedenih područja,
 • poslove knjigovodstva, prihoda i izdataka proračuna, knjigovodstvene evidencije zaduženja i naplate prihoda, jedinstvene i pojedinačne evidencije svih izdataka proračuna,
 • izradu mjesečnih i polugodišnjih izvješća i izvješća o izvršenju proračuna za cijelu fiskalnu godinu i pratećih dokumenata,
 • izradu svih stručnih analiza i informacija za Gradsko vijeće i Gradonačelnika,
 • poslove namjene korištenja proračunskih sredstava,
 • poslove financijskog praćenja investicija Grada,
 • evidenciju svih ugovora te praćenje i osiguranje njihova izvršenja,
 • poslove likvidature i platnog prometa,
 • organizaciju poslova na popisu OSA,
 • poslove javne nabave,
 • poslove osiguranja službenika i namještenika,
 • nadzor nad proračunskim korisnicima,
 • suradnja s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku,
 • pripreme prijedloga akata koje donosi Gradonačelnik i Gradsko vijeće,
 • ostale poslove iz predmetnog djelokruga, te poslove po nalogu Gradonačelnika,
 • poslove u svezi naplate komunalne naknade,
 • poslove u svezi naplate komunalnog doprinosa,
 • poslove u svezi naplate spomeničke rente,
 • praćenje, naplata i ovrha za sva potraživanja Grada,
 • obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Grada Raba.
 • Upravni odjel za financije može prethodno navedene poslove obavljati i za potrebe drugih korisnika čija se djelatnost financira i iz Proračuna Grada.

0