mjesni odbori

Predsjednici vijeća

PREDSJEDNICI VIJEĆA MJESNIH ODBORA, mandat 2022-2026

1. Vijeće MO Banjol
Predsjednik MARINKO RIBARIĆ, Banjol 42, M: 095 5476 166,
E-mail: [email protected]

2. Vijeće MO Barbat
Predsjednik ANDREJAS PERAN, Barbat 643, M: 098 4243 95,
E-mail: [email protected]

3. Vijeće MO Gornja Supetarska Draga
Predsjednica MARTINA KORDIĆ, Supetarska Draga 418, M: 091 537 0443
E-mail: [email protected]

4. Vijeće MO Kampor
Predsjednik ZDENKO PERIĆ, Kampor 55, M: 098 343 660,
E-mail: [email protected]

5. Vijeće MO Mundanije
Predsjednik ZDENKO KRSTAŠ, Mundanije 71, M: 092 2388 486,
E-mail: [email protected]

6. Vijeće MO Palit
Predsjednik JOSIP JAVORAN, Palit 300, M: 098 164 5963,
E-mail: [email protected]

7. Vijeće MO Rab
Predsjednik ŠIMUN TOMULIĆ, Rab, Srednja ulica 4, M: 098 329 856,
E-mail: [email protected]

8. Vijeće MO Donja Supetarska Draga
Predsjednik ROBERT DUMIĆ, Supetarska Draga 252, M: 095 5125 366,
E-mail: [email protected]

 

Odredbe o mjesnoj samoupravi na području Grada Raba sadržane su u člancima 68. do 83. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15).

„Na području Grada Raba osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.“ (članak 68. stavak 1. Statuta Grada Raba)

 “Mjesni odbori na području Grada Raba su:

  „Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.“ (članak 73. Statuta Grada Raba)

  „Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.“ (članak 74. stavak 1. Statuta Grada Raba)

  „Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 7 članova.“ (članak 75. Statuta Grada Raba)

  „Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja gradonačelnik.“ (članak 83. stavak 1. Statuta Grada Raba)

  Mjesni odbor Banjol

  U Vijeće Mjesnog odbora Banjol izabrani su:

  S Kandidacijske liste HDZ, RPS, HSS, HSP AS

   • Boris Bačić, dr.med., Banjol, Banjol 633,
   • Marinko Ribarić, Banjol, Banjol 42,
   • Vjekoslav Bravarić Ćilo, Banjol, Banjol 440,
   • Ivica Maškarin, Banjol, Banjol 315A,
   • Marijo Batarelo, Banjol, Banjol 796.

  S Kandidacijske liste SDP, HNS, PGS

   • Danijel Krstinić, Banjol, Banjol 236,
   • Darijo Žic, Banjol, Banjol 410.

  Konstituirajuća sjednica Vijeća Mjesnog odbora Banjol je održana 1. veljače 2016. godine, a za predsjednika Vijeća je izabran Marinko Ribarić.

  Mjesni odbor Barbat

  U vijeće Mjesnog odbora Barbat izabrani su:

  S Kandidacijske liste HDZ, RPS, HSS, HSP AS

   • Andrejas Peran, Barbat, Barbat 643,
   • Elvis Grce, Barbat, Barbat 499,
   • Denis Jureša, Barbat, Barbat 654,
   • Branimir Štokić, Barbat, Barbat 232,
   • Franjo Kordić, Barbat, Barbat 1,
   • Gabrijela Kordić, Barbat, Barbat 134.

  S Kandidacijske liste SDP, HNS, PGS

   • Nikola Perkić, Barbat, Barbat 468.

  Konstituirajuća sjednica Vijeća Mjesnog odbora Barbat je održana 1. veljače 2016. godine, a za predsjednika Vijeća je izabran Andrejas Peran.

  Mjesni odbor Gornja Supetarska Draga

  U Vijeće Mjesnog odbora Gornje Supetarske Drage izabrani su:

  S Kandidacijske liste HDZ, RPS, HSS, HSP AS

   • Zdravko Šajbić, Supetarska Draga, Supetarska Draga 505,
   • Silvano Gulić, Supetarska Draga, Supetarska Draga 421,
   • Marinko Gulić, Supetarska Draga, Supetarska Draga 403,
   • Toni Plješa, Supetarska Draga, Supetarska Draga 457.

  S Kandidacijske liste SDP, HNS, PGS

   • Mirko Kurelić, Supetarska Draga, Supetarska Draga 428,
   • Ivica Tomulić, Supetarska Draga, Supetarska Draga 447,
   • Mirna Tomulić-Holjar, Supetarska Draga, Supetarska Draga 455.

  Konstituirajuća sjednica Vijeća Mjesnog odbora Gornja Supetarska Draga je održana 1. veljače 2016. godine, a za predsjednika Vijeća izabran je Zdravko Šajbić.

  Mjesni odbor Kampor

  U Vijeće Mjesnog odbora Kampor izabrani su:

  S Kandidacijske liste HDZ, RPS, HSS, HSP AS

   • Marko Barčić, Kampor, Kampor 64,
   • Željko Peić, Kampor, Kampor 103,
   • Nino Staničić, Kampor, Kampor 412,
   • Darko Barčić, Kampor, Kampor 124,
   • Dalibor Perić, Kampor, Kampor 34,
   • Srećko Ružić, Kampor, Kampor 381.

  S Kandidacijske liste SDP, HNS, PGS

   • Željko Gušćić, Kampor, Kampor 340.

  Konstituirajuća sjednica Vijeća Mjesnog odbora Kampor je održana 1. veljače 2016. godine, a za predsjednika Vijeća je izabran Marko Barčić.

  Mjesni odbor Mundanije

  U Vijeće Mjesnog odbora Mundanije izabrani su:

  S Kandidacijske liste HDZ, RPS, HSS, HSP AS

   • Ivica Pahljina, Mundanije, Mundanije 50,
   • Adrijan Gabrić, Mundanije, Mundanije 185,
   • Nikica Pahljina, Mundanije, Mundanije 31.

  S Kandidacijske liste grupe birača Mjesnog odbora Mundanije

   • Tom Krišković, Mundanije, Mundanije 111,
   • Zdenko Krstaš, Mundanije, Mundanije 71,
   • Saša Žentil, Mundanije, Mundanije 172,
   • Ivan Ćuća- Žentil, Mundanije, Mundanije 160.

  Konstituirajuća sjednica Vijeća Mjesnog odbora Mundanije je održana 1. veljače 2016. godine, a za predsjednika Vijeća je izabran Zdenko Krstaš.

  Mjesni odbor Palit

  U Vijeće Mjesnog odbora Palit izabrani su:

  S Kandidacijske liste HDZ, RPS, HSS, HSP AS

   • Ivica Kurelić, Palit, Palit 345,
   • Daniel Gvačić, Palit, Palit 105,
   • Željko Ribarić, Palit, Palit 189,
   • Franjo Beg, Palit, Palit 199.

  S Kandidacijske liste SDP, HNS, PGS

   • Zdenko Faflja, Palit, Palit 286,
   • Milan Dudić, Palit, Palit 146,
   • Anka Goleš, Palit, Palit 491.

  Konstituirajuća sjednica Vijeća Mjesnog odbora Palit je održana 1. veljače 2016. godine, a za predsjednika Vijeća je izabran Ivica Kurelić.

  Mjesni odbor Rab

  U Vijeće Mjesnog odbora Rab izabrani su:

  S Kandidacijske liste HDZ, RPS, HSS, HSP AS

   • Nikola Brnjac, Rab, Rapske brigade 18,
   • Žarko Pahljina, Rab, Gornja ulica 18,
   • Nikica Renić, Rab, Srednja ulica 8.

  S Kandidacijske liste Grupe birača Mjesnog odbora Rab

   • Marko Sandalić, Rab, Srednja ulica 4,
   • Marijan Alešković, Rab, Trg slobode 2,
   • Sandro Benić, Rab, Srednja ulica 24.

  S Kandidacijske liste SDP, HNS, PGS

   • Ivan Matahlija, Rab, Kneza Domagoja 8.

  Konstituirajuća sjednica Vijeća Mjesnog odbora Rab je održana 1. veljače 2016. godine, a za predsjednika Vijeća je izabran Marko Sandalić.

  Mjesni odbor Donja Supetarska Draga

  U Vijeće Mjesnog odbora Donja Supetarska Draga izabrani su:

  S Kandidacijske liste HDZ, RPS, HSS, HSP AS

   • Antonio Vidas, Supetarska Draga, Supetarska Draga 124,
   • Ivana Delić Tariba, Supetarska Draga, Supetarska Draga 59,
   • Robert Dumić, Supetarska Draga, Supetarska Draga 252,
   • Ante Dumičić, Supetarska Draga, Supetarska Draga 328,
   • Tihomir Plješa, Supetarska Draga, Supetarska Draga 50.

  S Kandidacijske liste SDP, HNS, HSP AS

   • Svjetlana Dumić, Supetarska Draga, Supetarska Draga 263,
   • Slavko Ivančić, Supetarska Draga, Supetarska Draga 44.

  Konstituirajuća sjednica Vijeća Mjesnog odbora Donja Supetarska Draga održana je 1. veljače 2016. godine, a za predsjenika Vijeća je izabran Robert Dumić.

  0