Select Page

gradsko vijeće

Poslovnik vijeća

Na temelju članka 11. Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba  Komisija  za statutarno-pravna pitanja na sjednici održanoj 6. kolovoza 2013. godine, utvrdila  je pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća  Grada Raba.

Pročišćeni tekst poslovnika Gradskog vijeća  Grada Raba  obuhvaća Poslovnik Gradskog vijeća Grada Raba („Službene novine Primorsko- goranske županije “, broj 27/09) i  Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća  Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije”  broj 13/13),  u kojima je  naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Sukladno članku 74. Poslovnika, Gradsko vijeće donosi akte većinom danih glasova, ukoliko je na sjednici Gradskog vijeća nazočna većina vijećnika, osim ako zakonom, Statutom Grada ili ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.


Većinom glasova svih vijećnika, Gradsko vijeće donosi slijedeće akte:

   • Statut Grada Raba,
   • Poslovnik Gradskog vijeća Grada Raba,
   • proračun,
   • godišnji izvješće o izvršenju proračuna,
   • odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća,
   • odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih Statutom Grada Raba,
   • sve dokumente prostornog uređenja Grada Raba.

Dokument:

0