za GRAĐANE

Proračun

Proračun Grada Raba i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen. Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca ( članak 88. ).

Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom. Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine ( članak 89. ).

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda. Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna ( članak 90. ).

Obrazlažući Prijedlog Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2022. godinu, pročelnica Upravnog odjela za financije Martina Španjol je kazala da su ukupni prihodi i primici Grada Raba za 2022. godinu planirani u iznosu od 65.001.300,00 kn što predstavlja povećanje za 3 % u odnosu na I. Izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna za 2021. godinu, dok su ukupni rashodi i izdaci Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2022. godinu planirani u iznosu od 62.501.300,00 kn. Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu 2.500.000,00 kn služit će za pokriće gubitka iz ranijih godina.

Ukupni prihodi i primici Projekcije Konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje od 2023. do 2024. planirani su u iznosu od 67.563.050,00 kn za 2023. godinu što predstavlja povećanje od 3,94% u odnosu na plan za 2022. godinu, dok se za 2024. godinu ukupni prihodi i primici planiraju u iznosu 68.253.050,00 kn što predstavlja povećanje od 5,00% u odnosu na plan za 2022. godinu, odnosno povećanje od 1,02% u odnosu na projekcije za 2023. godinu.

Dokumenti:

 

0