Select Page

Upravni odjeli

Pročelnici

Upravna tijela gradske uprave ustrojavaju se za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova koji su u neposrednoj vezi s ostvarivanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Raba, sukladno rasporedu i opsegu poslova, te prema srodnosti i potrebi učinkovitog obavljanja poslova.

Upravna tijela, obavljajući upravne i stručne poslove, neposredno izvršavaju zakone i druge propise, odluke, opće i druge akte, prate stanje u upravnim područjima za koja su osnovana, rješavaju u upravnim stvarima, provode nadzor, poduzimaju mjere za koje su zakonom ili drugim propisom ovlaštena, te obavljaju i druge poslove u skladu s propisima.

Upravna tijela dužna su osigurati učinkovito obavljanje poslova iz svog djelokruga.

Unutar upravnih tijela mogu se ustrojavati odsjeci, službe i odjeljci kao unutarnje ustrojstvene jedinice. 

Radom upravnog tijela upravlja pročelnik. Pročelnika upravnog tijela imenuje Gradonačelnik na način propisan zakonom.

U razdoblju duže odsutnosti pročelnika, a najduže do njegova povratka na posao, Gradonačelnik može iz redova službenika gradske uprave koji ispunjavaju uvjete za raspored na odnosno radno mjesto privremeno imenovati vršitelja dužnosti pročelnika.

Gradonačelnik može u svako doba opozvati imenovanje vršitelja dužnosti pročelnika.

U odnosu na službenike i namještenike raspoređene u upravnom tijelu pročelnik ima položaj čelnika tijela određen propisima kojima se uređuje radni odnos službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Za zakonitost i učinkovitost rada upravnog tijela pročelnik odgovara Gradonačelniku.

 

 

UPRAVNI ODJEL UREDA GRADA, INVESTICIJA I RAZVOJA
Pročelnik: Denis Deželjin, dipl.ing.

Tel: +385 (0)51 777 482
E-mail: [email protected]

 

ODSJEK UREDA GRADA
Voditelj odsjeka: Zvonko Puljar – Matić, dipl.iur.

Tel: +385 (0) 51 777 488
[email protected]

 

ODSJEK ZA INVESTICIJE I RAZVOJ
Voditelj odsjeka: Ines Pulić, mag.ing.aedif

Tel: +385 (0)51 777 484
E-mail: [email protected]

 

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
Pročelnica: Martina Španjol Matković, mag.oec.univ.spec.oec

Tel: +385 (0)51 777 461
E-mail: [email protected]

 

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA
Pročelnik: Matko Krstačić, dipl.oec.

Tel: +385 (0)51 777 466
E-mail: [email protected]

0