Select Page

Gradsko vijeće

Sjednice Gradskog vijeća

Iz članka 29. Statuta Grada Raba, vijećnik ima prava i dužnosti raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća.

Temeljem članka 30. Statuta, Poslovnikom Gradskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća.

Sjednice Gradsko vijeća Grada Raba i njeni materijali:

0