Select Page

sjednice gradskog vijeća

4. sjednica Gradskog vijeća

Naziv dokumenta

Preuzimanje

Zapisnik sa IV. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba Preuzmi
Druge izmjene i dopune Program za kulturu u 2021. – tablica Preuzmi
Druge izmjene i dopune Program gradnje za 2021. godinu Preuzmi
Prve izmjene Program obrazovanja za 2021. godinu Preuzmi
Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vl. Grada Raba za 2020. godinu Preuzmi
Druge izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2021. godinu Preuzmi
Druge izmjene Program za sport u 2021. godini – tablica Preuzmi
Druge izmjene i dopune javnih potreba u kulturi za 2021. godinu Preuzmi
Druge izmjene i dopune konsolidiranog proračuna za 2021. godinu Preuzmi
Prve izmjne i dopune Programa utroška spomeničke rente za 2021. godinu Preuzmi
Druge izmjene Programa javnih potreba Grada Raba u sportu za 2021. godinu Preuzmi
Druge izmjene Programa utroška turističke pristojbe u 2021. godini Preuzmi
Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o pripremi realizaciji i provedbi EU projekata Aglomeracije, Rab, Supetarska Draga i Lopar Preuzmi
IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2021. GODINU Preuzmi

 

0