Select Page

opći podaci

Statut i zastava

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Gradsko vijeće Grada Raba na sjednici održanoj 14. srpnja 2009. godine donosi Statut Grada Raba.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Grada Raba, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Raba, oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne, te područne (regionalne) samouprave, oblici konzultiranja građana, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju, upravna tijela Grada Raba, javne službe, mjesna samouprava, javnost rada, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Raba.

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 2. lipnja 2015. godine, donijelo je Izmjenu Statuta Grada Raba.

Grad Rab ima grb, zastavu i svečanu pjesmu, a tim se obilježjima predstavlja Grad Rab i izražava pripadnost Gradu Rabu.

Grb Grada Raba ima oblik štita, omjera visine naprama širini 1:0,9. U prvoj trećini visine, nalazi se osmokraka zvijezda u položaju iznad srpa mjeseca, a oboje su na tri valovite krivulje koje simboliziraju more.

Zvijezda i mjesec postavljeni su središnje u odnosu na okomitu os štita.

U desnom kraju štita, na gornjoj valovitoj liniji, leže obrisi naselja Raba, s tim da je veliki zvonik (zvonik Sv. Marije) postavljen strogo u okomitoj osi štita i da kugla na kupoli zvonika stoji na 0,7 ukupne visine okomite osi.

Lijevu polovinu štita ispunjava lik Sv. Kristofora, prikazan sprijeda u obliku rane romantike. Podloga štita je plave boje, srp mjeseca, te valovite linije i obrisi Raba srebrne, a zvijezda i lik Sv. Kristofora, zajedno s obrubom grba, zlatne su boje.

Zastava Grada Raba sastoji se od dvije u sredini dijagonalno presječene boje: marijansko plavom i bijelom bojom s grbom Grada Raba u sredini, oivičenim štitom u boji zlata, s krunom Sv. Kristofora iznad štita, a iz koje se spušta vrpca slave sedam puta opasana s jedne strane vijencem masline, a s druge strane hrasta crnike i u dnu utisnutim natpisom «Felix Arba».

 Dokumenti:

0