Select Page

za građane

Pravo na pristup informacijama

Ustavom Republike Hrvatske jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom.

Zakonom o pravu na pristup informacijama uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona, prekršajne odredbe vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama te se uređuju i druge obveze tijela javne vlasti.

“Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.”

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. 

U srpnju 2019. godine na snagu je stupila nova Direktiva (EU) 2019/1024 o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (OD Direktiva), koja naglašava usmjerenost tijela na pripremu podataka ,,za otvaranje,, radi poticanja ponovne uporabe i ublažavanje prepreka. Novine se odnose na definiranje visokovrijednih skupova podataka i njihovu lakšu dostupnost zbog njihova društvenog i gospodarskog potencijala, na pruzanje pristupa dinamičkim podacima u stvarnom vrernenu s pomoću odgovarajućih tehničkih sredstava, kao i omogućavanje otvorenog stavljanja na raspolaganje istraživačkih podataka financiranim javnim sredstvima.

Grad Rab informira javnost pravodobnim objavljivanjem informacijama o svom radu na internetskim stranicama i Središnjem katalogu službenih dokumenata RH. Na web stranici www.rab.hr su javno dostupne informacije u elektroničkom obliku sukladno Zakonu i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje putem:

   • elektroničke pošte na adresu [email protected], na obrascu Zahtjev za pristup  informacijama
   • poštom ili osobno na adresu: Grad Rab, Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama

Službenik za informiranje:

Zvonko Puljar-Matić

Grad Rab ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koji se naplaćuju prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

   • preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
   • preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
   • preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
   • preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
   • elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
   • elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
   • elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
   • pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
   • pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna.

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:
Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga.
Korisnik prava na informaciju dužan je unaprijed u cijelosti uplatiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troška dostave u roku od 8 dana, na žiro račun Grada Rab IBAN: HR6223400091836300002, poziv na broj: HR68 7706-OIB uplatitelja. 
Ako korisnik prava na pristup informaciji u roku ne položi utvrđeni mu iznos, smatrat će se da je odustao od zahtjeva. Grad Rab izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Tijela javne vlasti ograničit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka.

Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji:

   • ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka;
   • ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu;
   • ako je informacija porezna tajna, sukladno zakonu;
   • ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka;
   • ako je informacija zaštićena propisima kojima se uređuje pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka nositelja prava;
   • ako je pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima ili se radi o informaciji nastaloj u postupku sklapanja ili pristupanja međunarodnim ugovorima ili pregovora s drugim državama ili međunarodnim organizacijama, do završetka postupka, ili se radi o informaciji nastaloj u području održavanja diplomatskih odnosa;
   • u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.

Dokumenti:

 

0