Select Page

Gradsko vijeće

Predsjednik Gradskog vijeća

Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika. Predsjednik Gradskog vijeća Grada Raba je Željko Dumičić.

Predsjednika bira Gradsko vijeće, javnim glasovanjem, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika Gradskog vijeća, većinom glasova svih vijećnika.

Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.
Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika. Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog kandidata.

Predsjednik Gradskog vijeća:

  • zastupa Gradsko vijeće,
  • koordinira rad Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća,
  • saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,
  • predlaže dnevni red Gradskog vijeća,
  • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
  • brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
  • održava red na sjednici Gradskog vijeća,
  • usklađuje rad radnih tijela,
  • potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,
  • brine o suradnji Gradskog vijeća i gradonačelnika,
  • brine se o zaštiti prava vijećnika,
  • obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.

Dokumenti:

0