Select Page

gradonačelnik

Djelokrug i poslovnik rada

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada:

   • ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini, gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.
   • ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Gradskog vijeća.

Iz članaka 41., 42. i  43. proizlaze sljedeći odnosi gradonačelnika i tijela gradske uprave.

   • Gradonačelnik usmjerava djelovanje tijela gradske uprave u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga rada i nadzire njihov rad.
   • Gradonačelnik može tražiti izvješće o radu ili o pojedinim pitanjima iz oblasti tijela gradske uprave te zahtijevati prijedlog za rješavanje određenih pitanja.
   • Gradonačelnik utvrđuje način rada tijela gradske uprave, te poduzima i druge mjere kojima se osigurava zakonitost i učinkovitost u njihovom radu.
   • Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada.
   • Gradonačelnik je odgovoran za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području.
   • Gradonačelnik može osnovati stalna ili privremena radna tijela radi stručne obrade pojedinih pitanja, davanja prijedloga i mišljenja o pojedinim pitanjima i radi praćenja stanja u pojedinim područjima, odnosno za pripremu određenog materijala iz djelokruga rada i djelovanja gradonačelnika.

 

0