Select Page

gradonačelnik

Ovlasti gradonačelnika

Sukladno članku 34. Statuta Grada Raba, gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada.

Mandat gradonačelnika traje četiri godine.

U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik:

   • priprema prijedloge općih akata,
   • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,
   • utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna,
   • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Grada Raba,
   • odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Grada Raba čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 (slovima: jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanja i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
   • upravlja prihodima i rashodima Grada,
   • donosi Plan prijema u službu,
   • donosi Pravilnik o unutarnjem redu,
   • rješava o žalbama službenika protiv rješenja koje donosi pročelnik,
   • imenuje i razrješava pročelnika,
   • usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada,
   • nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu,
   • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
   • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
   • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim propisima.

Prema članku 38. Statuta, gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Sukladno članku 42. Statuta, gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada.

0