Select Page

za građane

Imovina

Temeljem članka 84. Statuta Grada Raba, sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Gradu Rabu, čine imovinu Grada Raba.

Imovinom Grada upravljaju gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu s odredbama Statuta pažnjom dobrog domaćina.

Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom Grada donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada.

Grad Rab izrađuje Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Raba za razdoblje od godinu dana. Donošenje Godišnjeg plana upravljanja imovinom utvrđeno je člancima 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom ( NN, 52/18 ).

Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Grada Raba te mora sadržavati detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Grada Raba i godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Grada Raba, kao što su: trgovačka društva u vlasništvu Grada Raba, stanovi i poslovni prostori u vlasništvu Grada Raba, građevinska zemljišta u vlasništvu Grada Raba i dr.

Misija Grada Raba je kreirati orkuženje pogodno za organizaciju učinkovitijeg i racionalnijeg korištenja imovine u vlasništvu Grada Raba s ciljem stvaranja novih vrijednosti i ostvarivanja veće ekonomske koristi.

Vizija Grada Raba je dosljedno, sustavno i efikasno upravljanje imovinom u vlasništvu Grada Raba, temeljeno na načelima odgovornosti, ekonomičnosti, transparentnosti i predvidljivosti sa zadaćom zaštite imovine i njene uloge u životu sadašnjih i budućih generacija.

Linkovi:

Dokumenti:

0