Select Page

UPRAVA

Javna nabava

Sukladno članku 1. Zakona o javnoj nabavi, javna nabava se definira kao nabava putem ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga koje nabavlja jedan ili više naručitelja od gospodarskih subjekata koje su ti naručitelji odabrali, bez obzira na to jesu ili roba, radovi ili usluge namijenjene javnoj svrsi.

Naručitelji javne nabave dijele se na javne i sektorske.

Četiri su osnovna načela javne nabave:

   • Naručitelj je u primjeni Zakona o javnoj nabavi u odnosu na sve gospodarske subjekte obvezan poštovati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.
   • Javna nabava ne smije biti osmišljena s namjerom izbjegavanja primjene Zakona o javnoj nabavi ili izbjegavanja primjene pravila o javnoj nabavi male, odnosno velike vrijednosti ili s namjerom da se određenim gospodarskim subjektima neopravdano da prednost ili ih se stavi u nepovoljan položaj.
   • Naručitelj je obvezan primjenjivati odredbe Zakona na način koji omogućava učinkovitu javnu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje javnih sredstava.
   • Gospodarski subjekt je obvezan tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. Zakona o javnoj nabavi.

Javni naručitelji su:

   • Republika Hrvatska, odnosno državna tijela Republike Hrvatske
   • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
   • tijela javnog prava i
   • udruženja koje je osnovalo jedno ili više tijela koji su prethodno naveden

S obzirom na takve zakonske odredbe i svojstvo da djeluje kao jedinica lokalne samouprave, Grad Rab svrstava se među javne naručitelje nabave.

Prilog:

0