uprava

Mjesni odbori

Prema članku 68. i članku 69. Statuta Grada Raba, na području Grada Raba osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanim zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Gradskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19), članka 22. i 74. stavka 4. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18) i članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 27. veljače 2020. godine, donosi Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba.

Mjesni odbori na području Grada Raba su:

Dokumenti:

PODACI O PREDSJEDNICIMA MJESNIH ODBORA

 

  1. Vijeće MO Banjol

    Predsjednik MARINKO RIBARIĆ, Banjol 42, M: 095 5476 166,

    E-mail: [email protected] 

 

  1. Vijeće MO Barbat

    Predsjednik ANDREJAS PERAN, Barbat 643, M: 098 4243 95,

    E-mail: [email protected] 

 

  1. Vijeće MO Gornja Supetarska Draga

    Predsjednik ZDRAVKO ŠAJBIĆ, Supetarska Draga 505, M: 098 9082 252

 

  1. Vijeće MO Kampor

    Predsjednik MARKO BARČIĆ, Kampor 64, M: 098 9039 929,

    E-mail: [email protected]  

 

  1. Vijeće MO Mundanije

    Predsjednik ZDENKO KRSTAŠ, Mundanije 71, M: 092 2388 486,

    E-mail: [email protected] 

 

  1. Vijeće MO Palit

    Predsjednik IVICA KURELIĆ, Palit 345, M: 098 1818 536 

 

  1. Vijeće MO Rab

    Predsjednik MARKO SANDALIĆ, Rab, Srednja ulica 4, M: 098 9095 864,

    E-mail: [email protected]  

 

  1. Vijeće MO Donja Supetarska Draga

    Predsjednik Robert Dumić, Supetarska Draga 252

    E-mail: [email protected]

0