Select Page

uprava

Gradsko vijeće

Sukladno članku 21. Statuta Grada Raba, Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Gradsko vijeće:

   • donosi Statut Grada,
   • donosi Poslovnik o radu Gradskog vijeća,
   • donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
   • donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
   • donosi godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
   • donosi odluku o privremenom financiranju,
   • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Raba čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 (slovima: jedan milijun) kuna,
   • donosi odluku o promjeni granice Grada Raba,
   • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
   • donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
   • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
   • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
   • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
   • raspisuje lokalni referendum,
   • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
   • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,
   • odlučuje o pokroviteljstvu,
   • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
   • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
   • donosi dokumente prostornog uređenja Grada Raba,
   • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Gradsko vijeće čini 13 vijećnika čiji mandat traje 4 godine.

Također, Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

 

0