Select Page

Uprava

Javne ustanove

Temeljem članka 65. Statuta Grada Raba, Grad Rab u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Grad Rab osigurava obavljanje ovih djelatnosti osnivanjem javnih ustanova.

Grad Rab nadzire i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu javnih ustanova, koja su dužna redovito izvještavati Grad Rab o svom radu, odnosno poslovanju, u rokovima i kada to zahtijeva Gradsko vijeće ili gradonačelnik.

Grad Rab osnivač je sljedećih javnih ustanova:

0