Select Page

Gradsko vijeće

Radna tijela Gradskog vijeća

Radna tijela Gradskog vijeća osnovana Statutom Grada su:

Pored navedenih radnih tijela, Gradsko vijeće posebnom odlukom osniva i druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga Gradskog vijeća.
Predsjednik radnog tijela bira se u pravilu između vijećnika, a članovi iz reda vijećnika, te znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, uz prethodni poziv političkim strankama koje imaju vijećnike da dostave svoje prijedloge. O prijedlogu kandidata za predsjednika i članove radnih tijela glasuje se u cjelini.

Predsjednik radnog tijela organizira rad radnog tijela, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama radnog tijela. Mandat predsjednika i članova radnih tijela traje do isteka mandata saziva Vijeća.

0