Select Page

radna tijela

Komisija za izbor i imenovanja

Na temelju članka 35. stavak 3. i članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članka 22. Statuta Grada Raba i članka 17. stavak 1. i 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba, Gradsko vijeće Grada Raba, na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 18. lipnja 2021. godine, donijelo je Odluku o osnivanju i izboru Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Raba.

Komisiju za izbor i imenovanja, čine predsjednik i četiri člana. Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja je Željko Dumičić.

Komisiju za izbor i imenovanja bira se na prvoj sjednici Gradskog vijeća iz redova vijećnika Gradskog vijeća.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže izbor i imenovanje predsjednika i potpredsjednika Vijeća, priprema i predlaže Vijeću izbor i razrješenje predsjednika i članova radnih tijela, predlaže izbor, imenovanja i razrješenja i opoziv predstavnika Vijeća u određena tijela i pravne osobe, obavlja druge poslove određene Poslovnikom Gradskog vijeća i aktima Vijeća.

Dokumenti:

0