Select Page

sjednice gradskog vijeća

Poziv i materijal za V. sjednicu

Naziv dokumenta Preuzimanje
Poziv i dnevni red V. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba

Preuzmi

Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu

Preuzmi

Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vl. RH na području Grada Raba

Preuzmi

KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA PAHULJICA 2021./2022.

Preuzmi

Dječji vrtić Pahuljica – Godišnji plan i program rada i Kurikulum 2021./2022.

Preuzmi

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vl. RH na području Grada Raba

Preuzmi

Dječji vrtić Pahuljica – Godišnji plan i program rada 2021./2022.

Preuzmi

Informacija radi objave javnog natječaja za zakup i za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vl. RH na području Grada Raba

Preuzmi

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Raba za 2022. godinu

Preuzmi

Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu

Preuzmi

Analiza stanja sustava Civlne zaštite za 2021. godinu

Preuzmi

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2022. godini

Preuzmi

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini

Preuzmi

Program javnih potreba u sportu za 2022. godinu

Preuzmi

Program utroška turističke pristojbe u 2022. godini

Preuzmi

Godišnji plan razvoja sustava CZ za 2022. godinu

Preuzmi

Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu

Preuzmi

Program utroška spomeničke rente za 2022. godinu

Preuzmi

Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Preuzmi

 

0