Select Page

sjednice gradskog vijeća

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Raba

Naziv dokumenta Preuzimanje
Napomena – predmetni akti objavljeni su u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije” broj 29 od 26. rujna 2022. godine. Poveznica
Zapisnik sa X. sjednice Gradskog vijeća od 22.09.2022. godine Preuzmi
Odluka o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente Preuzmi
Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjenu Statuta Gradske knjižnice Rab Preuzmi
Odluka o kupnji nekretnina označenih kao k.č. 1988-3 i k.č. 1988-6 k.o. Rab-Mundanije Preuzmi
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba Preuzmi
Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba Preuzmi
Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Raba Preuzmi
Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Raba za 2021. godinu Preuzmi
Odluka o kratkoročnom zaduženju Grada Raba Preuzmi
Odluka o prodaji zemljišta u Poslovnoj zoni Mišnjak, k.č. 802-474, k.č. 802-475 i k.č. 802-477 k.o. Barbat Preuzmi
Odluka o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba Preuzmi
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2022. godinu Preuzmi

0