Select Page

uprava

Upravni odjel ureda Grada, investicija i razvoja

A) u dijelu koji se tiče općih poslova i poslova ureda Grada:

 • brine o zakonitosti i kvaliteti akata i drugih materijala koji se dostavljaju Gradskom vijeću, Gradonačelniku i njihovim radnim tijelima na raspravu, s pravom vraćanja pojedinih materijala na doradu ukoliko se ustanove nepravilnosti i ne kvaliteta istih,
 • izradu akata koje donosi Gradonačelnik,
 • pripremu prijedloga akata koje donosi Gradsko vijeće, te izradu akata koje donosi Gradsko vijeće
 • sazivanje i održavanje sjednica Gradskog vijeća, kolegija Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, te izradu zaključaka i zapisnika s istih,
 • izvršavanje ili osiguravanje izvršavanja zaključaka Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela,
 • pripremu inicijativa glede pokretanja postupka donošenja ili izmjena pojedinih zakonskih propisa u Hrvatskom saboru ili u Skupštini Primorsko-goranske županije,
 • upoznavanje Gradonačelnika sa zakonskim propisima koji bitno utječu na donošenje odluka iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave,
 • sudjelovanje na radnim sastancima Gradonačelnika i čelništva Gradskog vijeća s drugim subjektima, te izvršavanje ili osiguravanje izvršavanja zaključaka s istih sastanaka,
 • obavljanje uredskih poslova za potrebe Gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća,
 • skrb o dnevnom i tjednom rasporedu sastanaka i obveza Gradonačelnika, te predsjednika Gradskog vijeća, kao i o kvalitetnom prijemu stranaka i gostiju istih,
 • poslove u svezi s predstavljanjem Grada u međunarodnim i međugradskim odnosima, što podrazumijeva i suradnju s ostalim organizacijama koje sudjeluju u spomenutim aktivnostima od strane Grada,
 • poslove u svezi s protokolom Gradonačelnika i čelništva Gradskog vijeća kao i poslove inokorespondencije,
 • poslove odnosa s javnošću,
 • vođenje sudskih i upravnih postupaka u kojima sudjeluje Grad,
 • poslove prijema i otpreme pošte, arhiviranja akata i drugih spisa,
 • skrb o rasporedu korištenja radnih prostorija, te reprezentativnim potrebama Grada,
 • izradu ili koordiniranje aktivnosti na izradi informativno-propagandnog materijala koji ima za cilj kvalitetnu marketinšku aktivnost i prezentaciju Grada,
 • praćenje zakona i propisa u oblasti samouprave i uprave koja nije u nadležnosti drugih organizacijskih oblika Gradske uprave, te ažurna izrada i predlaganje odluka, uputstva iz istog područja s provedbom istih,
 • sastavljanje, arhiviranje i ažurno vođenje evidencije po ugovorima koji se sačinjavaju u odjelu, te dostava nadležnom upravnom odjelu kada sadrže određena financijska prava ili obveze,
 • stručne poslove za mjesne odbore,
 • stručne poslove koji se odnose na radne odnose i ostvarivanje prava iz radnih odnosa djelatnika u gradskoj upravi, disciplinske postupke, poslove kadrovske evidencije rukovoditelja i djelatnika i druge poslove u svezi s primjenom propisa iz radnog odnosa,
 • poslove društvenog standarda djelatnika gradske uprave,
 • savjetodavne poslove iz područja nadležnosti Grada,
 • poslove u svezi pripreme i izrade projekata i programa suradnje s Europskom unijom koji su od interesa za Grad,
 • poslove planiranja, projektiranja, izgradnje i uspostavljanja informacijskih sustava, geoinformacijskih (GIS) sustava, integracije alfanumeričkih i grafičkih podataka, WEB portala Grada te sustava dvosmjerne komunikacije i on-line usluga građanima u okviru izgradnje e-Uprave,
 • poslove planiranja, nabave i upravljanja informatičko komunikacijskim resursima, nadzora nad radom mreže (intranet i internet) te osiguravanja sigurnost i zaštitu podataka,
 • poslove zaštite i čuvanja arhivskog gradiva,
 • imovinsko pravne poslove vezane uz nekretnine,
 • koordinacije i usklađivanja rada svih tijela gradske uprave,
 • nadzor nad radom gradske uprave, koji se obavlja u opsegu i na način koji posebnim pravilnikom uređuje Gradonačelnik,
 • poslove brige o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika
 • suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku,
 • poslove čišćenja prostorija Grada,
 • iz oblasti stambenog prostora – poslovi u svezi upravljanja, održavanja i korištenja stanova iz stambenog fonda, provedba planova i nadzor propisa,
 • poslove u svezi upravljanja i korištenja poslovnih prostora iz poslovnog fonda, provedba planova i nadzor propisa,
 • poslove racionalnog korištenja poslovnog prostora gradske uprave,
 • izradu prijedloga odluka za dodjelu objekata i stanova koji su u vlasništvu Grada te donošenje pojedinačnih akata,
 • zaprimanje i obradu zahtjeva za stambenim prostorima,
 • izradu prijedloga stambenih lista i provedba istih,
 • pripremu dokumentacije za vođenje sudskih postupaka i sudjelovanje u provedbi deložacija,
 • izradu prijedloga izgradnje, odnosno kupovine stanova za potrebe osoba koje pravo na stan ostvaruju temeljem zakonskih propisa,
 • ostale poslove iz predmetnog djelokruga te poslove po nalogu Gradonačelnika,
 • obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Grada Raba.

 

B) u dijelu koji se tiče društvenih djelatnosti:

 • kratkoročno i dugoročno planiranje, usklađivanje i osiguravanje planova u djelatnostima kojima se osigurava zadovoljavanje javnih potreba stanovnika Grada, poglavito onih u direktnoj nadležnosti Grada (predškolski odgoj i naobrazba, kultura, sport i tehnička kultura, socijalna skrb, zdravstvo, obrazovanje),
 • izradu prijedloga godišnjih planova i programa na području predškolskog i školskog odgoja, kulture, sporta i tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi, te udruga općenito,
 • praćenje zakona i propisa na područjima koje čine javne potrebe Grada te predlaganje odluka i provedba istih,
 • praćenje i nadzor nad radom ustanova s područja javnih potreba kojih je Grad osnivač ili jedan od osnivača,
 • utvrđivanje zajedničkih kriterija glede standarda usluga, standarda troškova i cijene pojedinih programa iz djelatnosti koje čine javne potrebe,
 • predlaganje financiranja i sponzoriranja te drugih vrsta podrške projektima i programa na području javnih potreba,
 • vođenje brige o provođenju planova i programa na području javnih potreba, predlaganje promjena i poboljšanje istih te predlaganje i osmišljavanje novih programa,
 • po potrebi vođenje pojedinih projekata do njihova osamostaljenja,
 • vođenje brige o redovitom isplaćivanju proračunskih sredstava kojima se financiraju programi javnih potreba,
 • predlaganje odluka i kriterija radi financiranja učeničkih, studentskih i poslijediplomskih potreba kroz kreditiranje ili stipendiranje,
 • donošenje pojedinačnih akata na području socijalne skrbi i kontrola provedbe istih,
 • praćenje rada i potreba udruga građana unutar programa javnih potreba Grada,
 • vođenje brige o korištenju i održavanju te dodjeli objekata koji su u vlasništvu Grada te predlaganje mjera i načina korištenja, davanja u zakup i sl. za potrebe društvenih djelatnosti i ustanova s područja javnih potreba kojih je Grad osnivač ili jedan od osnivača,
 • pripremu prijedloga akata koje donosi Gradonačelnik i Gradsko vijeće,
 • ostale poslove iz predmetnog djelokruga te poslove po nalogu Gradonačelnika,
 • obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Grada Raba.

 

C) u dijelu koji se tiče poslova prostornog uređenja:

 • promicanje uređenja prostora u svrhu učinkovitijeg gospodarenja prostorom, poboljšanje metodologije kvalitete i učinkovitosti u pripremi, izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja na području Grada,
 • osiguranje uvjeta za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom kroz prostorno planiranje, uređivanje prostora i zaštitu okoliša,
 • praćenje prostornog razvoja Grada, potreba za izradom prostornih planova, predlaganje prioriteta i redoslijeda izrade prostornih planova,
 • sudjelovanja u radu povjerenstva i komisija Gradskog vijeća u svezi s prostornim planiranjem i zaštitom okoliša,
 • poticanje i organizaciju rasprava, izrade studija i analiza radi utvrđivanja politike gospodarenja prostorom i ostalim resursima Grada kroz urbanističko planiranje, uređivanje prostora i zaštitu okoliša,
 • stvaranje kataloga ponuda prostornih i razvojnih mogućnosti Grada,
 • komunikaciju na razini zainteresiranih subjekata, planiranje, organizacija i provedba javnih rasprava,
 • organizaciju i sudjelovanje u izradi godišnjih i srednjoročnih planova uređenja prostora,
 • vođenje investicija izvan komunalnog gospodarstva,
 • suradnja sa susjednim jedinicama lokalne samouprave u vezi s namjenom prostora na kontaktnim područjima Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave te na zajedničkoj infrastrukturi Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave,
 • poslove osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te određivanje kućnih brojeva,
 • pripremu prijedloga akata koje donosi Gradonačelnik i Gradsko vijeće,
 • ostale poslove iz predmetnog djelokruga te drugih poslova po nalogu Gradonačelnika,
 • obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Grada Raba.

 

D) u dijelu koji se tiče poslova gospodarstva i turizma:

 • izradu elaborata za osiguravanje osnova za razvitak gospodarskih i turističkih djelatnosti u svrhu priprema planiranja prostornih i infrastrukturnih potreba na području Grada,
 • ispitivanje interesa i vrste poduzetničkih aktivnosti i aktivnosti vezanih uz razvitak gospodarstva i turizma,
 • osiguravanje inicijalnih sredstava za razvoj poduzetništva te osiguravanje pomoći poduzetnicima za realizaciju pojedinih programa od interesa za Grad,
 • osiguravanje inicijalnih sredstava za razvoj turizma te osiguravanje pomoći poduzetnicima u turizmu za realizaciju pojedinih programa od interesa za Grad,
 • praćenje zakona i propisa iz navedenih područja, izrade prijedloga gradskih odluka i akata vezanih uz gospodarstvo, poduzetništvo i turizam,
 • suradnju i sudjelovanje u izradi programa i elaborata kojima se rješavaju problemi i planiraju aktivnosti u gospodarstvu, turizmu i poduzetništvu, s drugim tijelima uprave i institucijama (nadležna ministarstva, županijski odjeli, gospodarska obrtnička komora, turistička zajednica, trgovačka društva, fakulteti i sl.),
 • izradu prijedloga kriterija glede raspodjele poticajnih sredstava za razvoj gospodarstva, poduzetništva i turizma,
 • identifikaciju, komunikaciju i pomoć postojećim i novim poduzetnicima u realizaciji pojedinih programa,
 • praćenje i vođenje poslova u domeni koncesija na pomorskom dobru, te upravljanja i održavanja pomorskog dobra,
 • izradu prijedloga namjene slobodnih poslovnih prostora i promjene namjene poslovnih prostora na području turizma i gospodarstva,
 • suradnja sa državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za poslove navedene u ovom članku,
 • pripremu prijedloga akata koje donosi Gradonačelnik i Gradsko vijeće,
 • ostale poslove iz predmetnog djelokruga te poslove po nalogu Gradonačelnika,
 • obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Grada Raba.

 

E) u dijelu poslova koji se tiče investicija i razvoja:

 • priprema i vodi sve veće investicije, te one koje nisu u nadležnosti Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša.

0