Select Page

uprava

Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša

 • upravne i stručne poslove iz područja komunalnog gospodarstva, uređenja i održavanja naselja, vodoopskrbe i odvodnje, zaštite okoliša, održavanja javnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti,
 • koordinacija rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti,
 • pripremu i provođenje programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
 • poslove prometnog redarstva,
 • koordinaciju poslova komunalnih društava Grada za obavljanje komunalnih poslova,
 • kratkoročno i dugoročno planiranje i usklađivanje planova u komunalnoj djelatnosti,
 • izradu prijedloga godišnjih planova,
 • vođenje projektne dokumentacije za izgradnju komunalne infrastrukture,
 • utvrđivanje zajedničkih kriterija glede organizacije, standarda usluga, standarda troškova i cijena komunalnih usluga,
 • kontrolu i praćenje izvršenih komunalnih usluga, ostvarenih troškova i cijena,
 • poslove komunalnog redarstva koji obuhvaćaju nadzor i kontrolu nad provođenjem propisa Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih tijela, a prvenstveno se odnose na kontrolu i sankcioniranje aktivnosti koje predstavljaju remećenje komunalnog reda,
 • poslove u svezi održavanja poslovnih prostora iz poslovnog fonda, provedba planova i nadzor propisa,
 • poslove održavanja poslovnog prostora gradske uprave,
 • ugovaranje zajedničkog upravljanja zgradom u mješovitom vlasništvu,
 • ugovaranje obveza za okoliš u slučajevima mješovitog vlasništva nad zgradom,
 • poslove u svezi upravljanja i raspolaganja javnim površinama,
 • poslove u svezi obračuna komunalne naknade,
 • poslove u svezi obračuna komunalnog doprinosa,
 • poslove u svezi obračuna spomeničke rente,
 • poslove u svezi izgradnje, održavanja, opremanja i upravljanja objektima zajedničke komunalne potrošnje (javna rasvjeta, uređenje zelenih površina, javnih prometnih površina, mora i plaža),
 • poslove ugovaranja dezinsekcije i deratizacije, održavanja javnih WC-a, održavanja fontana, održavanje groblja, prigodne iluminacije i dekoracija,
 • održavanje urbane opreme, održavanje autobusnih čekaonica, sanaciju divljih deponija,
 • uređenje prometa na području Grada,
 • poslove protupožarne zaštite,
 • poslove održavanja voznog parka Grada,
 • investicijsko održavanje imovine Grada,
 • poslove osiguranja imovine,
 • koordinacija s javnim tijelima i pravnim osobama u čijoj nadležnosti je izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za grad (telekomunikacije, elektrodistributivna mreža, državne i županijske ceste, luke , kupališta, more i dr.),
 • suradnja s nadležnim tijelima na području programa zaštite okoliša,
 • pripremu prijedloga akata koje donosi Gradonačelnik i Gradsko vijeće,
 • ostale poslove iz predmetnog djelokruga te druge poslove po nalogu Gradonačelnika,
 • obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Grada Raba.

0