Select Page

R E P U B L I K A H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Grad Rab
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-04/23-01/02
URBROJ: 2170-13-02-01/03-23-3
Rab, 30. kolovoza 2023. 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Grad Rab, Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, na radno mjesto REFERENT-KOMUNALNI REDAR (1 izvršitelj/ica) na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 93 od 11. kolovoza 2023. godine, temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), objavljuje

Obavijest
o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

Testiranje će se održati u utorak, 5. rujna 2023. godine s početkom u 8,30 sati na adresi Trg Municipium Arba 2, Rab, Mala vijećnica.

 

Pravo pristupa imaju kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.

 

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Za provjeru znanja testiranjem dodjeljuje se od 1 do 10 bodova.

Smatra se da je kandidat uspješno položio pisani test ako je ostvario najmanje 50% (5 bodova) na testiranju.

S kandidatima koji su ostvarili 50% i više bodova na testiranju, provest će se intervju za koji se kandidatima dodjeljuje od 1 do 10 bodova.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
Predsjednik

Zvonko Puljar-Matić, dipl. iur., v.r.

0