Select Page

Na temelju Odluke o korištenju javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br.48/22) i  Odluke o gradskim porezima Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“br.43/22)  te Zaključka Gradonačelnika Grada Raba, KLASA:023-01/24-01/32           URBROJ:2170-13/01-24-1 od 14.ožujka 2024. godine Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Raba objavljuje:

 

2. JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA 2024. GODINU

 

Na korištenje se daju slijedeće javne površine:

 

STARI GRAD

 

Javna površina Trg Sv. Kristofora

Broj 18, 20, 22, 23, 24 i 25​

– za postavljanje postolja za prodaju (max 1.6 x 1 m)

– djelatnost: za izradu i prodaju nakita, suvenira, tetovaža i sl

​- broj mjesta: 6

– površina po mjestu: 3 m²

– cijena: 1.300,00 EUR

– lokacija: na podestima ispod zida od Bobotina

Skica br. I, mjesto broj: 18, 20, 22, 23, 24 i 25

​            

 

Javna površina ispred male gradske dvorane

 

Broj 36

– za postavu automata za prodaju autohtonih prehrambenih proizvoda

– broj mjesta: 1

– površina po mjestu: 1,5 m²

– cijena: 565,00 eur

– lokacija: ispred stare gradske dvorane

Skica br. II: broj 36

 

 

Javna površina Srednja ulica

 

Broj 41

– za prodaju slika, galerija

​- broj mjesta: 1

– površina po mjestu: 36 m²

– cijena po mjestu: 2.310,00 eur  

– lokacija: dvorište zgrade Marinelis, dvor limene glazbe

Skica br. IV: broj 41  

Javna površina – Banjol  

 

Broj 43​

– za postavljanje kioska

– djelatnost: ugostiteljstvo

– broj mjesta: 1

– površina po mjestu: 18 m²

– cijena: 4.900,00 eur

– lokacija: uz šetnicu Banjol Barbat granica

Skica br.VI: broj 43

 

 

Javna površina ulaz u park Boškopini

 

Broj 50

– montažna kućica u svrhu turističke agencije,suvenirnice i prodaje autohtonih proizvoda

– broj mjesta: 1

– površina po mjestu: 12 m²

– cijena: 4.000,00 eur

– lokacija: ulaz u park Boškopini

Skica br. IX: broj 50

 

 

 

Sve javne površine daju se na korištenje za tekuću 2024. godinu, do 31. prosinca 2024.godine.

 

​Pismene ponude za korištenje javnih površina treba dostaviti u pisarnicu Grada Raba ili poslati poštom na adresu: Povjerenstvo za dodjelu javnih površina –  Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab, najkasnije dvanaest (12) dana od objave natječaja s naznakom – za natječaj.

 

Ponude moraju sadržavati:

– osnovne podatke o pravnoj i fizičkoj osobi koja se natječe,

– presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba,

– presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne, odnosno obrtni registar za fizičke osobe i rješenje o upisu u registar udruge, stranke i drugi registar,

– ponuđeni iznos zakupnine,

– dokaz o plaćenoj jamčevini u visini 20% traženog iznosa na IBAN HR6223400091836300002, poziv na broj HR 68 7242-OIB.

– izjavu o prihvaćanju uvjeta iz natječaja,

– potvrdu nadležnog upravnog odjela o nepostojanju dugovanja prema Gradu Rabu,

(2) Ponuda može sadržavati i ostale elemente koji se traže u konkretnom javnom natječaju, a koji će biti posebice navedene.

 

Povjerenstvo za dodjelu javnih površina će između potpunih i pravovremenih ponuda prihvatiti one čiji ponuditelji udovoljavaju sljedećim kriterijima: 

a) interes Grada Raba za određenim sadržajima,
b) mjesto plaćanja poreznih obveza ponuditelja,
c) podmirenje svih obveza prema Gradu Rabu, a posebno u plaćanju korištenja javnih površina i zakupa poslovnih prostora te duga i plaćanja poreza, naknada, doprinosa, i sl.
d) prednost imaju ponuđači koji imaju prijavljeno prebivalište i sjedište firme, te obavljanje djelatnosti na području Grada Raba. Ponuđači koji su koristili javne površine i uredno podmirivali svoje obveze prethodnih godina za dodijeljene im površine.

 

Grad Rab zadržava pravo ne dodjele javne površine ponuditelju koji je ranije kršio odredbe općih odluka Grada Raba i drugih propisa, te koji je bio kažnjavan novčanim kaznama.

 

Natjecatelji su dužni ishoditi odobrenja za obavljanje djelatnosti za sve objekte ugostiteljske namjene.

Skice javnih površina (plan lokacija) mogu se pogledati na internetskoj stranici Grada Raba www.rab.hr.

U vrijeme kada štandovi ne rade, isti moraju biti omotani isključivo tendom bijele boje.

 

Korisnik je dužan pridržavati se svih propisa o komunalnom redu. Dodijeljene površine ne smiju se širiti i zauzimati više površine od određenih.

 

U slučaju nepoštivanja propisa o komunalnom redu i službenih osoba koji taj red provode, komunalni redar ovlašten je poduzimati sve zakonom propisane mjere uključujući i uklanjanje privremenog objekta.

Korisnici javnih površina za postavu štandova moraju imati tipske drvene štandove koji se ne smiju dodatno zatvarati te moraju imati tende i suncobrane isključivo bijele/bež boje. Svi korisnici javnih površina moraju biti otvoreni u 09,00 sati.

 

Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša zaključuje s korisnicima javnih površina Ugovor o korištenju javne površine. Na osnovu tog ugovora Upravni odjel za financije izdaje Rješenje za tekuću godinu o porezu za korištenje javne površine.

 

 

Porez na korištenje javnih površina plaća se:

– u roku 15 dana od dana primitka rješenja o utvrđivanju toga poreza za iznos koji ne prelazi 665,00 Eur .

– za iznose koji prelaze iznos od 665,00 Eur porez se plaća u tri (3) obroka na način: 25% ukupnog iznosa 15 dana od primitka rješenja, 35 % ukupnog iznosa s dospijećem 15. srpnja, 40% ukupnog iznosa s dospijećem 31. kolovoza.

 

Korisnici javnih površina koji nisu podmirili porez za korištenje javne površine prethodnih godina, ponude istih neće se razmatrati. Štandovi se ne smiju postaviti na javnu površinu bez prisutnosti komunalnog redara, koji o tome sastavlja zapisnik, te Ugovora o najmu javne površine.

 

Na javnoj površini Srednja ulica zabranjena je postava tendi, dozvoljeni su bijeli suncobrani dimenzije 2m x 2m.

Postolja za prodaju slika ne smiju biti viša od 2 metra.

 

 

U slučaju održavanja prigodnih svečanosti ili iz drugih opravdanih razloga, Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša može odrediti privremeno uklanjanje objekta s određene lokacije. Takvo uklanjanje ne može trajati duže od 5 dana. Zamjenska lokacija nalazi se na cesti uz „Staru tržnicu“ koja vodi prema gradskom groblju.

 

Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude neće se razmatrati.

 

 

Upravni odjel za komunalni sustav
i zaštitu okoliša

0